Oversigt | momsfritagelse

Onlineaviser er også momsfritaget

Siden den 1. juli i år har aviser, som udgives online, været momsfritaget ligesom papiraviserne.

Men man kan naturligvis ikke kalde hvad som helst for en elektronisk avis og slippe for momsen. Der er nogle krav til en publikation, hvis den skal anses for at være en avis – nemlig de samme, der gælder for de trykte. Kravene jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 18 lyder:

 • Publikationen skal primært læses på grund af sit indhold af aktuelt nyhedsstof. For publikationer, som på grund af udgivelseshyppigheden ikke kan bringe dagsaktuelt nyhedsstof, er det en betingelse, at indholdet kommenterer eller uddyber emner, der har været aktuelle siden sidste udgivelse.
 • Publikationen skal henvende sig til en videre (almen) kreds af læsere.
 • Publikationen skal behandle et bredt emneområde.

Du kan læse mere om det på Skattestyrelsens hjemmeside: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2292409 – hvor du også kan se en række afgørelser af, om ansøgende publikationer blev anset for at være aviser eller ej.

 


Få styr på fradragene – køb Skat og moms – får du dine fradrag? her:

Skat og moms - får du dine fradrag

Kommentarer { 0 }

Moms (eller ikke) på personlig træning, klaverundervisning mv.

SKAT har udsendt et styresignal om ændring (genoptagelse) i praksis for momsfritagelse i forbindelse med undervisning.

Det handler om at “undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv.”, som blev pillet ud af bestemmelsen om momsfritagelse i momsloven i 1994, fremover er med igen.

Så der var altså andre end mig – nemlig Skatterådet – der syntes, det var en fejl, at f.eks. klaverundervisning ikke var momsfritaget.

Det, der afgør, om undervisning er momsfritaget, er, om undervisningen svarer til “skole- og universitetsundervisning, faglig uddannelse, herunder omskoling, samt anden undervisning, der har karakter af egentlig skolemæssig eller faglig uddannelse”.

Undervisningen skal “udvise et fagligt indhold og niveau svarende til undervisning på aftenskoler, musikskoler, folkeskoler, erhvervsskoler mv.”.

De skoler er momsfritaget, så det er kun rimeligt, at tilsvarende undervisning – også den der leveres 1 til 1 – ikke skal pålægges moms. Men vær opmærksom på, at der skal være tale om et reelt lærer/elev-forhold.

Underviser man i “legemsøvelser” – det kunne være som personlig træner i et fitnesscenter – så er det ikke nok, at man vejleder eleven et par timer i, hvordan hun bruger centrets maskiner, og så ellers overlader hende til sig selv det meste af tiden. Der skal være tale om reel undervisning, hvor lærer og elev kontinuerligt arbejder sammen i et forløb.

Læs hele styresignalet her: Momsfritagelse af undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv. – styresignal


Styr på momsen? Læs Moms og momsfradrag – en guide til iværksættere og selvstændige

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Moms på musikinstrumenter til momsfritaget institution?

SpørgsmålHej Anette,

Først vil jeg give dig ros for en super god hjemmeside.

Jeg har et spørgsmål omkring moms på musikalske instrumenter. Skal sælger opkræve moms på salg af musikalske instrumenter hvis der er tale om salg til en uddannelse institution som er momsfritaget? og hvis det er tilfældet har sælger brug for institutionens CVR nr?

På forhånd tak for hjælpen.

Mvh
Dannie

SvarHej Dannie

Nogle undervisningsinstitutioner er momsfritagede, hvilket betyder at de ikke skal opkræve moms af deres hovedydelse (undervisning). Men det medfører ikke, at de også kan indkøbe materialer og udstyr momsfrit. Så som udgangspunkt skal du sende en faktura med moms, hvis du sælger instrumenter til en skole.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Momsfrie tatoveringer

Jeg læser (som faste læsere måske er ved at finde ud af) en del afgørelser vedrørende momspligt og momsfritagelse i øjeblikket. Nu har jeg lige fået fingrene i en rigtig sjov sag om en tatovør, som ikke ville betale moms af sine ydelser, med henvisning til, at det var kunstnerisk virksomhed.

Siden tatoveringer som hovedregel leveres til private personer, som ikke har momsfradrag for noget som helst ““ og heller ikke udsmykning af kroppen ““ er det attraktivt for tatovøren, hvis han kan undgå at afregne moms, da han kan tjene lidt mere og/eller have bedre priser end andre i samme branche.

I den aktuelle sag kom der en skønsmand ind over, som vurderede både proces og resultat af tatovørens arbejde som kunstnerisk. Og det endte med, at tatovøren fik ret i, at hans arbejde var kunstnerisk ydelse og dermed momsfrit.

Læs sagen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1531133&chk=206534&layout=353121


Vil du vide mere om moms? Køb bogen Moms og momsfradrag her

Kommentarer { 3 }

Momsfritagelse for genbrugsbutikker

Genbrugsbutikker er momsfritagede, hvis

 • hele overskuddet anvendes til almennyttige eller velgørende formål

 • de kun sælger varer, som er modtaget gratis

 • de ikke har ansatte, men kun frivillige medarbejdere

Vintagebutikker, som køber bedre, brugt tøj og sælger videre med overskud (til ejeren) som formål og løn til de ansatte: Her er der ikke tale om momsfritagelse. Men til gengæld er der tale om at beregne salgsmomsen efter brugtmomsmetoden, hvilket vil sige, at der ikke skal beregnes salgsmoms af hele salget men kun af dækningsbidraget (altså: Salg af brugte varer minus køb af de brugte varer = det grundlag, der skal beregnes salgsmoms af).


Vil du vide mere om moms? Køb bogen Moms og momsfradrag her

Kommentarer { 2 }

Moms på koncerter, loppemarkeder og andre arrangementer

Det kan lade sig gøre at blive momsfritaget ved enkeltstående arrangementer, hvis

 • Hele overskuddet anvendes til almennyttige eller velgørende formål

 • Arrangementet afholdes for egen regning og risiko

 • Der laves et specifikt og veldokumenteret regnskab, og der foreligger en forudgående ansøgning

 • Arrangementet ikke kan have en konkurrencefordrejende virkning

 • Arrangementet ikke laves af en virksomhed, som normalt driver virksomhed med tilsvarende varer og ydelser (for eksempel kan en koncertarrangør, som normalt arbejder professionelt med koncerter, ikke lave en enkelt momsfrit, fordi overskuddet doneres til noget alment velgørende)

 • Arrangementet er begrænset ““ et loppemarked kan for eksempel vare en weekend, ikke en “sommersæson”.

Ansøgning skal ske forlods, og man kan starte på virk.dk: https://www.virk.dk/myndigheder/stat/SKAT/Ansoegning_-_Momsfritagelse_for_velgoerende_arrangementer_-_31017

Du kan også se blanketten som pdf her: Momsfritagelse for velgørende arrangementer – hvor man på side 2 kan læse lidt om varighed af arrangementet.

Det med, at overskuddet skal gå til almennyyttigt og velgørende arbejde, kan for eksempel omfatte

 • amatøridrætsarbejde

 • kirkeligt arbejde

 • u-landshjælp

 • forebyggende børne- og ungdomsarbejde

 • politiske formål

 • sygdombekæmpelse

Men stadig er det et krav, at arrangementet ikke ligger inden for samme branche, som virksomhedens normale aktivitet omfatter. Ellers er der ret frie betingelser.


Vil du vide mere om moms? Køb bogen Moms og momsfradrag her

Kommentarer { 0 }

Moms på fodboldbilletter?

Ifølge momslovens § 13 er der ikke moms på sportsaktiviteter og arrangementer, hvis arrangementet ikke drives med gevinst for øje. Dog gælder fritagelsen ikke arrangementer, hvor der deltager professionelle sportsudøvere. Det vil sige: Moms på Superliga-billetterne ““ men ikke moms på lokale arrangementer, hvor glade amatører spiller.

Det er dog svært at finde en situation, hvor virksomheden kan afløfte momsen på eventuelle indkøbte fodboldbilletter.

I det hele taget er udtrykket “gevinst for øje” meget centralt, når sportsaktiviteter skal vurderes. Du kan læse mere om det her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1947076&chk=208869&layout=353121.


Vil du vide mere om moms? Køb bogen Moms og momsfradrag her

Kommentarer { 2 }

Momsfritagelser vedrørende foreninger

For at være momsfritaget efter momslovens § 13, stk 1, skal foreningen have et formål, som er:

 • politisk

 • fagforeningsmæssigt

 • religiøst

 • patriotisk

 • filosofisk

 • af filantropisk karakter

 • med formål, som vedrører borgerlige rettigheder

Så: ikke alt ““ men der er meget vide grænser. Især “politisk” er jo et ret bredt begreb ““ for der står ikke partipolitisk, men bare politisk.

Det er også en betingelse for momsfritagelsen, at der ikke hverken direkte eller inddirekte sker en udbetaling af overskud til medlemmerne. Alt overskud af aktiviteterne skal gå til at fremme sagen.

De aktiviteter, som er momsfritagede for foreninger, er dem, som vedrører kontingentbetalingen. Det vil sige, at hvis foreningen sælger varer/ydelser ud over kontingentet, er der tale om en virksomhed med både momsede og ikke-momsede aktiviteter.

Der skal altså ikke betales moms af de indtægter, som genereres ved kontingentbetaling, ligesom der ikke kan afløftes moms af de køb, som vedrører aktiviteter, der finansieres af kontingenterne.

Hvis kontingentet er sammensat (synligt eller usynligt) af flere dele, hvoraf nogle af delene kunne anses for at være almindelig momspligtig virksomhed, skal der delvis momses. Hvis en forenings medlemmer får generel rådgivning og interessevaretagelse, er det momsfritaget. Men hjælper foreningen også med konkret og individuel rådgivning, som medlemmet ellers ville købe ude i byen, kan der være tale om en momset aktivitet. Har vi for eksempel en forening, som arbejder for bedre miljø, herunder godt lys i arbejdsværelser, vil den generelle information om bedre belysning være en momsfri aktivitet. Men kommer foreningens medarbejdere ud til de enkelte arbejdspladser og hjælper med at installere særlige lamper, er det en momspligtig aktivitet.


Vil du vide mere om moms? Køb bogen Moms og momsfradrag her

Kommentarer { 0 }

Momsfritagelser vedrørende undervisning

Et af de store mysterier i momslovgivningen er tilsyneladende, hvornår undervisning er momsfritaget, og hvornår undervisningen er en fuldt momspligtig virksomhed. Det er i hvert fald et af de emner, jeg jævnligt får spørgsmål om. Som hovedregel fra nogen, som mener, at de ikke skal betale moms, men alligevel er blevet i tvivl.

Momsfritagelsen for undervisning findes i momslovens § 13 stk. 1 nr. 3. Det handler om skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse og “anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning”. Det fremgår også, at fritagelsen ikke omfatter kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv.

Det vil sige, at hvis man leverer kurser, som retter sig mod erhvervsvirksomheder, er der som hovedregel ingen momsfritagelse. Er der derimod tale om levering til private og har undervisningen karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, kan den være momsfritaget. (Køreskoler, danseskoler og rideskoler er momsede, aftenskoleundervisning er som hovedregel momsede, mens gymnastik, yoga, sprog, håndarbejde, tegning m.v. er momsfritagede.)

På SKATs hjemmeside er der mange ord om momsfritagelse eller ej vedrørende undervisning og kurser. Du kan læse nogle af dem her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1947063.

Det er især, når vi taler om undervisning, som leveres til private personer og momsfritagede virksomheder, spørgsmålet er aktuelt. For en privatbetalende kursist, som skal betale 3.000 kr. for et kursus, er jo ligeglad med, om alle pengene går til kursusleverandøren eller om 20% af beløbet lander hos SKAT. Er der tale om levering af undervisning til en virksomhed, som kan trække momsen fra, betyder det ingenting for køberen, om der er moms på eller ej.

Hvis en momsfritaget skole sælger andet end undervisning, er det øvrige salg momsfritaget, hvis det er uomgængeligt nødvendigt for undervisningen. For eksempel salg af materialer, som bruges i undervisningen. Men ikke supplerende (frivilligt) ekstramateriale og eventuelt merchandice.


Vil du vide mere om moms? Køb bogen Moms og momsfradrag her

Kommentarer { 11 }

Brevkasse: Er jeg momsfritaget som behandler?

Spørgsmål  Hej Anette.

Jeg arbejder som behandler og betragter mit virke som momsfritaget. Selve behandlingerne foregår på klinikker og igennem Falck Healthcare. Vi skriver journal og laver kun behandlinger. Ikke forebyggende arbejde. Vi arbejder tværfagligt.

Min massageuddannelse i sig selv opfylder ikke kravene for momsfritagelse. Den er på 200 lektioner alt inklusive. Men ved siden af har jeg en bachelor i Idræt, hvor jeg har haft meget grundig og på højeste faglige niveau, undervisning i anatomi, fysiologi, biomekanik, psykologi, idrætsskader osv.

Mit spørgsmål går dog bare på om du mener en sådan uddannelseskombination kan betragtes som momsfritaget. Eller hvordan SKAT forholder sig til det. Er der evt et sted man kan få en kvalificeret vurdering af det? Det har jeg virkelig brug for.

På forhånd tak

Thomas

Svar  Hej Thomas

Mit bud er, at du kan blive momsfritaget pga. din uddannelse – men du er ikke automatisk momsfritaget. Det er noget, man skal søge om hos SKAT først, så det må du hellere gå i gang med. Ring til dem på 72221818.

Dbh
Anette

Kommentarer { 0 }

Studenterkørsel – med eller uden moms

Hvad er reglerne for studenterkørsel? Der er dukket et spørgsmål op om, hvorvidt studenterkørsel kan sælges momsfrit under hensyntagen til, at det er en planlagt personbefordring i rute. Argumentationen er god nok, idet anden personbefordring er momsfri – men kan vi finde et endeligt svar på spørgsmålet?

Der er dels nogle henvisninger her, som både omfatter studenterkørsel og personbefordring:

Den juridiske vejledning:

Personbefordring

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?thisId=1921182.205476#1921182

Afgiftsfritagelse for bilen

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947275&vId=205476

Retsinfo:

Bekendtgørelse om studenterkørsel, optog mv.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1827

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der
anvendes til studenterkørsel, optog mv.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22294

Men ingen af dem nævner specifikt momsspørgsmålet.

På Konkurrence- og Forbrugersttyrelsens hjemmeside står der specifikt, at man skal huske ved bestilling af studenterkørsel, at prisen skal indeholde moms: http://www.forbrug.dk/Artikler/Test-og-raad/Boern-og-unge/Studenter/Hestevogne

Så selvom det vil være logisk at kunne købe og sælge studenterkørsel momsfritaget, kan jeg ikke finde noget officielt organ, som støtter den antagelse, men det modsatte.

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Alternative behandlere og moms

Kære Anette. SKAT har lavet en vejlening om momspligtighed for alternative behandlere. Jeg er psykoterapeut og selvom jeg ikke anser mig selv som alternativ behandler gælder den alligevel for os. Er det en vejledning du er meget inde i? jeg har talt med min revisor og med
psykoterapeutforenignen, men da jeg har meget tillid til din viden synes jeg også jeg vil høre dig ad.

Det springende punkt er at man for at være momsfri skal opfylde dels et uddannelseskrav og
dels skal der stilles en diagnose, hvilket SKAT synes at enhver alternativ behandler er i stand til at stille. SKAT har ikke specifieret deres forventninger til notat eller lignende. Så gad vide hvordan de
ønsker det verificeret i fald de vil tjekke. Ved du noget om dette?

Jeg vil ikke gå ind i en egentlig diskussion omkring emnet, fordi jeg godt nok kender til den nye vejledning, men – som du – ikke har set, hvordan SKAT vil udmønte kontrollen af de nye journalkrav i praksis.

SKATs styresignal kan ses her – og omtaler ikke journalpligten.

Imidlertid er reglerne strammet op, fordi området for alternativ behandling hele tiden vokser og ændrer sig, flere og flere behandlingsformer dukker op, og de enkelte skatteregioner er jo ikke specialister på området og har derfor svært ved at vurdere, hvornår en behandler rent faktisk opfylder kravene om, at der skal være tale om egentlig sundhedsmæssig behandling og hvornår der er tale om “wellness-ydelser”.

Men som psykoterapeut skulle jeg mene, at du i forvejen fører journaler over dine klienter, og I så fald er der vel ingen problemer. Hvis du ikke gør det, vil det være en god idé at begynde at notere ned, ikke så meget af hensyn til SKAT som af hensyn til dig selv og de klienter, der måske vender tilbage til dig efter flere års pause.

Et eksempel på en behandlervirksomhed, som ikke opfylder kravene er her. Selvom dele af det udbudte behandlingstilbud traditionelt ville høre ind under reglerne om momsfritagelse, kan det samlede tilbud ikke momsfritages, blandt andet fordi patienterne ikke behandles for en lidelse eller for at normalisere en tilstand.

Kommentarer { 0 }