Beskatning af arbejdsgiverbetalt iPad/tablet

For et par år siden afgjorde SKAT, at en iPad/tablet skattemæssigt kan ligestilles med en PC, selv om at den kan bruges til mere end en almindelig computer. Det betyder, at en medarbejder ikke skal beskattes, hvis han tager sin iPad/tablet med hjem – også selv om at medarbejderen bruger den privat.

Beskatning af arbejdsgiverbetalt iPad/tablet?

Men hvis nu medarbejderen allerede har fået stillet en PC til rådighed af sin arbejdsgiver, så skal der være helt specielle arbejdsmæssige grunde til, at medarbejderen også får en iPad/tablet stillet til rådighed skattefrit, idet en iPad/tablet kan betragtes som computer nr. 2. Om dette kan ske, er helt afhængig af virksomhedens aktivitet og medarbejderens jobfunktion.

Beskatning af arbejdsgiverbetalt dataforbindelse og SIM-kort til iPad/tablet?

Når det drejer sig om reglerne for beskatning af arbejdsgiverbetalt dataforbindelse og SIM-kort for iPad/tablet, så gælder følgende:

 • Hvis medarbejderen har en arbejdsgiverbetalt bredbåndsforbindelse kan forbindelsen benyttes privat, hvis medarbejderen har adgang til de samme funktioner og dokumenter som på arbejdspladsen.
  Men det ikke tilstrækkeligt kun at skulle læse og besvare mails fra iPad/tablet samt  læse og redigere i allerede downloadet materiale. I så fald skal medarbejderen beskattes af bredbåndsforbindelsen.
 • Et arbejdsgiverbetalt SIM-kort sidestilles derimod med en mobiltelefon. Det betyder, at der skal ske beskatning, hvis medarbejderen tager sin iPad/tablet inklusive SIM-kort med hjem, og medarbejderen kan så også bruge SIM-kortet til private opkald.
  Hvis beskatning skal undgås, må medarbejderen ikke tage sin iPad/tablet med hjem. Hvis han vælger at gøre det, skal der indgås en tro- og loveerklæring om, at han ikke må benytte SIM-kortet til private opkald og arbejdsgiveren skal efterfølgende kontrollere, at SIM-kortet kun er benyttet erhvervsmæssigt (bortset fra enkelte private opkald).
  Der sker ingen beskatning, hvis internetforbindelse sker med offentligt tilgængeligt Wi-Fi eller via medarbejderens egen private datakommunikation.

Vær opmærksom på

Når medarbejderen indgår aftale om en computer nr. 2, bør han være opmærksom på, at det kan medføre en betydelig ekstra skatteregning, hvis der ikke er helt specielle arbejdsmæssige grunde til det og den også benyttes privat. I så fald vil  medarbejderen blive beskattet af værdien af iPad/tablet (markedværdi af iPad/tablet samt eventuelle abonnementer og forbrug).


Bogen om bogføring for begyndere

 

 

Kommentarer { 0 }

Diæter til bestyrelsesmedlemmer m.fl. i foreninger

Når man modtager honorar, betragtes det som et vederlag for et stykke arbejde, som er udført uden for et tjenesteforhold eller selvstændig erhvervsvirksomhed. Det vil sige, at der skal skelnes mellem at være lønmodtager (i et tjenesteforhold) og honorarmodtager – og så selvfølgelig den tredje gruppe: Selvstændigt erhvervsdrivende. Men lige nu handler det om honorarmodtagerne.

Hvem er omfattet

Personer, som modtager et honorar for udført arbejde og hvor der ikke er udstedt faktura, er honorarmodtagere. Eksempler på honorarmodtagere kan være konsulenter og fordragsholdere.

Skattepligtige godtgørelser

Som honorarmodtager kan man ikke få udbetalt skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Sådanne godtgørelser skal indberettes som honorar og beskattes som B-indkomst. (Reglen gælder dog ikke for ulønnede medlemmer af fagforening, arbejdsløshedskasse eller pensionskasse, som får udbetalt befordringsgodtgørelse efter en reduceret sats.)

Indberetningspligt

Udbetaling af godtgørelser til honorarmodtagere skal indberettes som honorar (B-indkomst) i felt 36 i eIndkomst. Af arbejdsgiveren – eller rettere: Udbetaleren af honoraret. Men hvis udbetalingen sker efter Skatterådets satser, altså at man i stedet for et egentligt honorar betaler, hvad der svarer f.eks. til rejsegodtgørelsen, indberettes det særskilt i felt 38 (uden AM-bidrag).

Som honorarmodtager kan man fradrage:

 • faktiske rejseudgifter, som er medgået til at udføre jobbet
 • dokumenteret erhvervsmæssig kørsel i egen bil med den høje takst (kilometerpenge)

Fradraget tages i det indberettede honorar og nettobeløbet selvangives som personlig indkomst. Der kan derfor komme noget “rod” på selvangivelsen, hvis udbetaleren af honoraret har indberettet hele udbetalingen, mens det beløb, der skal beskattes er lavere, fordi der har været afholdt udgifter.

Der er ikke indberetningspligt, når der findes faktura inkl. moms for udført arbejde. Men så er det heller ikke efter honorarreglerne – men selvstændig erhvervsdrivende virksomhed.

Godtgørelse til ulønnede

En forening kan udbetale skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere.

Det er en forudsætning, at godtgørelsen dækker udgifter afholdt på foreningens vegne og at de ikke overstiger satserne fastsat af Skatterådet (populært kaldet Statens satser – tilmeld dig nyhedsbrevet, hvis du vil opdateres, når der kommer nye satser..)

Hvem?

 1. Foreninger, som udøver skattefri virksomhed og som ikke er omfattet af fondsbeskatningslov
 2. Foreninger, som er nævnt i fondsbeskatningsloven.

Som udgangspunkt er ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige, ulønnede medhjælpere omfattet, hvis der udføres arbejde for nedenstående foreninger og arbejdet sker i forbindelse med foreningens skattefri aktiviteter:

 • foreninger på arbejdspladsen (firmaidræt og kunstforeninger)
 • teaterforeninger og andre kulturelle foreninger
 • politiske forninger og partier
 • grundejer- ejer-, have- og andelsboligforeninger
 • almennytige boligforeninger og boligselskaber.

Faglige organisationer er ikke omfattet af de særlige regler.

Skattefrie godtgørelser

Der kan udbetales skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller frivillige ulønnede medhjælpere til foreningens skattefri virksomhed.

Alternativt kan foreningen refundere faktiske udgifter mod dokumentation.

De 2 alternativer kan ikke benyttes inden for samme indkomstår (gælder pr. person).

Indberetningspligt

Foreninger skal ikke indberette udbetalinger til Skat, når udbetalingerne sker efter reglerne i ligningslovens §7.

Foreninger skal ikke indberette vederlag til en person, hvis det ikke overstiger 1.500 kr./år. Det er personen selv, som skal angive beløbet til skat.


Bogen om bogføring for begyndere

Kommentarer { 0 }

Leder for en dag 2014: Introduktion til iværksætteri

[Gæsteindlæg]

Anette Sand holder foredragVi er 2 elever fra to forskellige uddannelser, som havde fornøjelsen af at deltage i YEAD’s event kaldet “Leder for en dag 2014″. Leder for en dag giver 40 gymnasieelever i Danmark muligheden for at komme ud i forskellige virksomheder og se, hvordan en leder for en virksomhed arbejder i sin dagligdag.  Anders og mig selv, Emil, fik Regnskabsskolen tildelt som den virksomhed, vi skulle ud og lære mere om.

Dagen blev skudt i gang klokken 8:45 torsdag morgen, hvor en veloplagt og energisk Anette Sand holdt foredrag for nystartede iværksættere. Foredraget foregik på FTF-A og var særligt tilpasset Landsforeningen af statsaut. fodterapeuter, hvilket også var grunden til, at Anette inddragede relaterede eksempler, som f.eks. indtægter og udgifter for fodklinikker.

Hverken Anders eller jeg er specielt begejstrede for bogholderi, men vi blev positivt overrasket, da Anette blæste os tilbage i sæderne til sit foredrag. Der blev snakket om alt fra momsfrie helikoptere til de gode gamle aktiver og passiver, vi kender fra skolen. De regnskaber, vi kender fra skolen og de forskellige økonomisk-orienterede fag, var pludselig gjort langt mindre komplekse og indviklede, end hvad vi er vant til. De regnskaber, vi normalt arbejder med, er langt mere teoretiske og fagligt fokuseret. Anette forstod at gøre indviklede begreber mere simple, og pludselig gav det mening hvorfor nogen folk har interesse for bogholderi. Efter foredraget på FTF-A kørte vi hen på Regnskabsskolens kontor på Nørrebro. Her fik vi hilst på samtlige medarbejdere, samt vi fik en rundvisning i de forskellige lokaler på kontoret. Vi fik snakket omkring virksomhedens størrelse, udvikling mm., og klokken 15:00 kunne vi tage videre til det næste, der stod på  vores skema, med en god fornemmelse og en oplevelse rigere.

Kommentarer { 0 }

Husk det nu: Beskatning af fri telefon

I 2012 blev den tidligere multimedieskat ophævet og blev afløst af beskatning af fri telefon.

Beskatning af fri telefon

Hvis en arbejdsgiver i 2014 stiller fri telefon til rådighed for en medarbejder, vil medarbejderen blive  beskattet  af 2.600 kr. årligt. Dette beløb gælder, uanset om de faktiske arbejdsgiverbetalte udgifter er større eller mindre end de 2.600 kr.

Det er ikke muligt at nedsætte beløbet ved at modregne husstandens øvrige udgifter og det har ingen betydning, om abonnementet er oprettet i medarbejders eller arbejdsgivers navn (men det kan påvirke momsfradraget, hvis fakturaen ikke er stilet til virksomheden).

De 2.600 kr./år gælder pr. person. Det betyder, at ægtefæller begge skal beskattes, hvis de hver især har betalt telefoni eller internet. Dog kan en person max. blive beskattet af 2.600 kr. årligt, uanset om han/hun har telefoni/bredbånd til rådighed fra flere arbejdsgivere samtidigt.

Arbejdsgiver kan også dække – som hidtil – udgifterne til telefoni og bredbånd op til et bestemt beløb, også kaldet fri telefon med loft.

Ægtefællerabat

Ægtefællerabat er stadig gældende. Hvis begge ægtefæller beskattes af fri telefon, så gives der på årsopgørelsen et nedslag på 25% pr. ægtefælle, når beskatningen er på min. 3.300 kr./år tilsammen for begge.

Det betyder, at der skal ske beskatning i mindst 16 måneder (3.333 kr.) for at opnå rabat, og ægtefællerne skal være samboende ved årets udgang.

Øvrig beskatning

Det er kun selve udgiften til telefoni, som er omfattet af reglerne om fri telefoni. Øvrige udgifter, som eks. indsamlingsbidrag eller andre private udgifter, er ikke omfattet af beskatning af fri telefon og skal beskattes særskilt.

Computere og mobiltelefoner, som enten ikke benyttes ifm. arbejdet eller som benyttes af eks. børnene, skal beskattes som personalegode og skal indberettes til arbejdsgiver efter de almindelige regler.

Flere goder af samme type

Som udgangspunkt må arbejdsgiver kun stille en telefon og/eller internetforbindelse til rådighed for medarbejderen, men hvis der er en reel arbejdsmæssig begrundelse for det, kan arbejdsgiver stille mere end en enhed til rådighed. Det kan gælde, hvis medarbejderen har mere end en bolig eller en telefon med begrænset anvendelsesmulighed.

Indberettes af arbejdsgiver som A-indkomst

Hvis en person har fri telefoni til rådighed fra flere arbejdsgivere, skal alle arbejdsgivere indberette det til SKAT. Beløbet indberettes som fri telefon og er A-indkomst. Men da man kun beskattes af fri telefoni én gang, vil det automatisk blive korrigeret af SKAT.


Bogen om fradrag - Regnskabsskolen

 

Kommentarer { 0 }

Om fradrag for syge- og arbejdsskadeforsikring

Selvstændigt erhvervsdrivende har tidligere ikke haft fradragsret for udgifter til egen syge- og arbejdsskadeforsikring.

Det er frivilligt at tegne begge forsikringer og den frivillige sygedagpengesikring (ret til dagpenge i de første 2 uger af sygdomsperioden) tegnes i AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring) og arbejdsskadeforsikringer (arbejdsulykker) tegnes i private forsikringsselskaber.

Nye fradragsregler pr. 1.1.2014

Pr. 1.1.2014 er der imidlertid indført fradrag for selvstændige for frivilligt tegnede syge- og arbejdsskadeforsikringer. Det er en forudsætning for fradraget, at forsikringerne er omfattet af sygedagpengeloven eller arbejdsskadesikringsloven.

For medhjælpende ægtefæller er der indført fradrag for tilsvarende syge- og arbejdsskadeforsikringer, som beskattes af en del af virksomhedens overkud. Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag.

 

Kommentarer { 0 }

Privat kørsel i gulpladebil med dagsbevis

Med et dagsbevis (dagsbillet) kan du benytte firmaets gulpladebil til privat kørsel. Forudsætningen er bare, at gulpladebilen er registreret til godstransport (erhverv) og at den har en totalvægt på op til 4 ton. Og alle kan købe et dagsbevis, hvis bare de har fået behørig tilladelse til at køre privat i bilen.

 • Dagsbeviset gælder i et døgn fra kl. 00.00 til kl. 23.59
 • Dagsbeviset skal indkøbes mindst 1 time før og tidligst 45 dage før bilen skal bruges til privatkørsel
 • Dagsbeviset skal medbringes og du skal kunne fremvise det i fysisk eller elektronisk form (eks. e-mail)
 • Der skal købes dagsbevis til alle de dage, du har bilen, også selv om at du ikke kører i den
 • Dagsbeviset kan ikke refunderes eller flyttes til andre dage
 • Der kan købes max. 20 dagsbeviser pr. bil i et kalenderår

Sådan køber du dagsbeviser

Dagsbeviset købes på Skat/Motorregistrets hjemmeside og prisen ligger mellem 185-225kr. Du betaler med dankort og printer derefter beviset ud eller du kan gemme skærmbillede, hvis du vil medbringe dagsbeviset elektronisk.

Arbejdsgiverbetalt dagsbevis

Hvis arbejdgiveren betaler medarbejderens dagsbevis, skal medarbejderen betale skat af beløbet. Der trækkes A-skat og AM-bidrag, fordi det er en særlig beskatning af fri bil.

Moms

Der er ikke momsfradrag for udgiften til dagsbeviser.Virksomheden skal beregne udtagningsmoms for dagsbeviser til biler på 3.001-4000 kg. Dette er moms af kostprisen for den private brug og bogføres som salgsmoms.

Læs om dagsbevis og priser på Skats hjemmeside

Her køber du Dagsbeviser

 

 

 

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Hvor bogfører jeg indskud fra min mand i mit ApS?

SpørgsmålHej

Jeg har stiftet et ApS og så har mig og min mand ekstra økonomi privat som vi kan indskyde i firmaet for at kan betale de regninger der er lige her i opstarter.

Så er det bare lige jeg vil høre, hvad jeg skal skrive af tekst når min mand indskyder f.eks. 2000,- privat fra hans konto og hvilket dokument skal jeg bruge som bilag på at de er overført? – han er ikke medejer i firmaet – skal jeg lige orientere om – jeg er den eneste medejer pt. og jeg kan også indskyde lidt ekstra til firmaet fra min konto.

På forhånd tak
Else-Marie

SvarHej Else-Marie

Dine egne indskud i virksomheden bogfører du på den konto i kontoplanen, der hedder Mellemregning. Din mands indskud skal derimod på en særskilt konto under Gæld. Opret f.eks. en, der hedder “Lån (din mands navn)”. Som bilag kan du bruge en udskrift fra din netbank. Teksten er der ingen regler for, men skriv noget retvisende, f.eks. “indskudt privat” eller “lån fra xx”.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 1 }

Brevkasse: Kan jeg få fradrag for fitnesscenter og akupunktur?

SpørgsmålHej Anette,

Jeg har et spørgsmål til brevkassen:

Hvis jeg har en enkeltmandsvirksomhed, kan jeg så oprette en firmaaftale for ‘mine medarbejdere’ – dvs mig selv – der giver mig medlemskab af fitnesscenter og akupunktur – og dermed trække noget af beløbet til udgiften fra?

Kringlet spørgsmål, håber det giver mening. Altså om der er nogen måde at man kan trække akupunktur og medlemskab af fitnesscenter fra.

Mvh
Marianne

SvarHej Marianne

Der er aldrig skattemæssigt fradrag for fitnesscenter – medarbejderne skal betale skat af værdien.

Selvom akupunktur ville kunne bruges som forebyggelse for arbejdsskader (måske), kan man ikke få fradrag i personligt ejede virksomheder, da ejeren ikke er ansat, men netop ejer. Hvis der derimod faktisk er tale om arbejdsskade, vil akupunktur efter lægehenvisning kunne fradrages.

Læs evt. Bogen om fradrag, hvor der står mere om reglerne. Den fås i Regnskabsskolens webshop.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Hvornår må jeg sælge mine småanskaffelser?

SpørgsmålHej Anette

Tak for mange hjælpsomme svar, som jeg tit har haft glæde af, når jeg googlede rundt. Her et spørgsmål jeg ikke lige umiddelbart kan få svar på.

Jeg har enkeltmandsvirksomhed, og har spørgsmål til salg af småanskaffelser (Fx. en computer som har kostet mindre end 12600).

Hvis jeg efter 3 års brug ønsker at sælge den videre, skal jeg så lave en kvittering/faktura på salget og lade den indgå i regnskab, som normal indtægt på lige fod med den indtjening jeg har ved mit egentlige arbejde (fotograf)?

Eller hvis jeg ønsker at give den til børnene, må jeg så bare det?

Det drejer sig af og til om ting, som er forældede for mig og mit behov, men kan fungere udmærket for andre. Er der evt. en tidsfrist for, hvornår jeg kan forære, eller måske endda sælge ting uden, at det skal tælle som indtægt i regnskabet?

I nogle situation kunne det fx. være fordelagtigt, at jeg måtte forære – eller sælge en brugt computer til min kone, til en pris lavere end en umiddelbart brugtpris.

Dbh Morten

SvarHej Morten

Det er et vanskeligt spørgsmål, men jeg har konsulteret revisor Søren Revsbæk, som svarer på dit spørgsmål her: http://revsbaek-revision.dk/naar-virksomhedens-computer-bliver-privat/

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Bagatelgrænser for personalegoder

I 2011 blev der indført en ny bagatelgrænse for personalegoder, således at der i dag arbejdes med 2 forskellige, nemlig

 • Goder stillet til rådighed for arbejdet med en bagatelgrænse på 5.600 kr. (2014)
 • Mindre personalegoder med en bagatelgrænse på 1.100 kr. (2014)

Goder stillet til rådighed for arbejdet

Denne bagatelgrænse omfatter goder, som arbejdsgiveren har stillet til rådighed af hensyn til medarbejderens arbejde. Det omfatter f.eks. aviser, arbejdstøj og arbejdsgiverbetalt vaccination.

Goderne beskattes kun, hvis den samlede værdi overstiger 5.600 kr., men i så fald vil medarbejderen blive beskattet af det fulde beløb.

Bemærk: Hvis beløbet overstiger 5.600 kr., har medarbejderen pligt til at påføre det samlede beløb på sin selvangivelse.

Mindre personalegoder

Bagatelgrænsen for mindre personalegoder omfatter goder som f.eks. fodboldbilletter, vingaver, årskort til div. forlystelser, m.v., men ikke kontanter og gavekort.

Goderne beskattes kun, hvis den samlede værdi overstiger 1.100 kr., men i så fald vil medarbejderen bliver beskattet af det fulde beløb.

Bemærk: Hvis beløbet overstiger 1.100 kr., har medarbejderen pligt til at påføre det samlede beløb på sin selvangivelse.

Særlige regler ved julegaver

Det er medarbejderens eget ansvar at holde styr på, om den samlede værdi af goder fra en eller flere arbejdsgiver overstiger 1.100 kr. om året. Selv om at julegaven i princippet er et skattefrit gode, så skal den almindelige julegave medregnes, når det vurderes, om den skattefrie bagetelgrænse for mindre personalegoder er overholdt. Julegaver i naturalier skal dog aldrig beskattes, hvis værdien ikke overstiger 800 kr. pr. år.

Eksempler

 • Julegave til 900 kr., og der modtages ikke andre skattepligtige goder i løbet af året: Ingen beskatning
 • Julegave til 900 kr., og der modtages andre skattepligtige goder i løbet af året for 300 kr.: Fuld beskatning af 1.100 kr. (skal selvangives af medarbejderen)
 • Julegave til 800 kr., og der modtages andre skattepligtige goder i løbet af året for 400 kr.: Kun beskatning af 400 kr. (skal selvangives af medarbejderen)

Almindelige julegaver, som er givet i naturalier og som ikke overstiger en værdi af 800 kr., vil ikke blive beskattet. Dette gælder også, selv om at man modtager julegaver fra flere arbejdsgivere til en max værdi på 800 kr. pr. gave.

Hvis værdien af modtagne goder overstiger grænsen inden for et indkomstår, er det medarbejderen selv, som skal medregne værdien af goderne på sin selvangivelse.

Gaver i form af kontanter og gavekort, der kan ombyttes til kontanter, er skattepligtige for den ansatte.

Se alle satser for 2013-2014 på SKATs hjemmeside her >>

 

Kommentarer { 0 }