Gratis fragt – og et nøgletalsspil oveni

20150525_184442Jeg synes lige, at jeg vil dele det her på bloggen også: Regnskabsskolen synes, det er godt med lidt bøger til sommerferien og tilbyder derfor gratis fragt OG et sæt af vores nøgletalskort oveni. Så kan du lære nøgletallene uden at skulle gøre andet end at spille. Det fungerer ligesom et bilspil, det er bare ikke biler men virksomheder, man spiller med. Slår Parken Brøndby på nøgletallene? Hvordan klarer Jysk sig egentlig? Og hvordan klarer din egen virksomhed sig i forhold til de store? Der er blanke kort med, som kan udfyldes efter lyst.

Så: Køb en trykt bog (tilbuddet gælder kun de trykte bøger, hvor vi alligevel skal sende) og få den gratis tilsendt + et sæt kort oveni. Kik i Regnskabsskolens webshop efter, hvilken titel, du helst vil have.

Kommentarer { 0 }

Varelagerets skattemæssige værdi

Den skattemæssige værdi af vareforbruget og varelageret skal alle erhvervsdrivende virksomheder forholde sig til: Det er disse regler, vi skal følge, når vi selvangiver til SKAT, uanset om det er et selskab eller en personligt ejet virksomhed.

Grundlaget for den skattemæssige opgørelse af vareforbruget (og dermed varelageret) findes i statsskattelovens §6a (om at kun omkostninger, som er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten er fradragsberettiget). Anvisningerne til, hvordan opgørelsen foretages, beskrives i varelagerloven (§1 stk. 1).

§ 1. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og formue kan næringsdrivende personer, dødsboer samt selskaber og foreninger vælge at opgøre deres varelagre på grundlag af:
1. dagsprisen ved regnskabsårets slutning eller
2. indkøbsprisen med tillæg af fragt, told og lignende (fakturaprisen) eller
3. fremstillingsprisen, såfremt varen er fremstillet i egen virksomhed.

Varelageret er karakteriseret ved at være et omsætningsaktiv, anskaffet med henblik på videresalg i en selvstændig erhvervsvirksomhed. Varelagerets omfang består i skattemæssig henseende af de ”forventelige” varer, herunder salgsvarer, råstoffer, halvfabrikata, hjælpevarer, emballage mv. Almindelige ”omkostningsvarer”, som f.eks. kontorartikler, brændstof til forbrug i virksomheden regnes ikke som varelager.

Hvis en vare er i kommission, er det leverandøren, som ejer varen, og varen skal derfor medtælles i leverandørens varelager. Nogle gange kan der opstå tvivl om, hvilken af to parter, der skal medregne varerne i sit lager, og i så fald bruger man købelovens regler for, hvornår en vare kan anses for leveret. Det handler navnlig om, hvornår risikoen for varen overgår fra køber til sælger.

Opgørelse af varelageret
Ifølge VLL§1 skal varelageret opgøres, da kun de udgifter, som modsvares af en indtægt i året er skattemæssigt fradragsberettiget. Vareforbruget beregnes således:

Varelager primo
+ årets køb
– varelager ultimo
= vareforbrug

For at kunne lave den ovennævnte beregning, skal varelagerets værdi altså være gjort op i starten af regnskabsåret og på den sidste dag i regnskabsåret. Men siden der ikke sker nogen transaktioner mellem den 31.12 kl. 24.00 og den 1.1. kl. 00.00, er sidste års ultimo = dette års primo.

Værdiansættelsen har en afgørende betydning for indkomstopgørelsen: Jo større en værdi varelageret opgøres til, jo lavere vareforbrug. Jo lavere vareforbruget er, jo højere vil indkomsten (skattegrundlaget) blive opgjort til.
Varelageret skal oplyses særskilt i årsregnskabet (jf. mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder §14 og mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder §15), og der skal foregå en fysisk optælling af varelageret, hvis størrelse skal kunne dokumenteres ved en optællingsliste. Hvis der er ført lagerregnskab f.eks. i et økonomisystem, kan optællingen foregå på et andet tidspunkt end balancedagen.

Virksomheden kan frit vælge, om varelageret skal opgøres efter dagsprisen på balancedagen, indkøbsprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger eller fremstillingsprisen (hvis varen er fremstillet i virksomheden). Dette valg kan træffes pr. vare eller varegruppe, det vil sige, at forskellige opgørelsesmetoder kan finde sted i samme virksomhed i samme regnskabsperiode, ligesom det er tilladt at skifte princip fra år til år. Benyttes fremstillingsprisen viser en landsretsdom (TfS 2000, 1018 LSR), at de indirekte produktionsomkostninger må medtages – hvilket er bemærkelsesværdigt, da IPO ellers ikke nævnes, når vi taler om den skattemæssige opgørelse af varelagerets værdi.

For selskaberne er der ud over de skattemæssige regler også reglerne i årsregnskabsloven at tage hensyn til. Heldigvis KAN der være sammenfald mellem opgørelsesmetoderne, så for langt de fleste, er den skattemæssige og den regnskabsmæssige værdi af varelageret det samme.

Kommentarer { 0 }

Fejl i momsafregningen

Det er almindeligt at lave fejl i momsangivelsen. Der kan være et bilag, som er blevet glemt i en periode, og som dukker op efter at momsen er angivet og betalt til SKAT. Fejl vil opstå og de kan rettes. Det er ikke så svært endda.

I dag er der under punktet Moms i SKATs system et link ”Ret momsindberetning (efterangivelse)”, hvor du kan rette i momsangivelsen. Via linket åbnes en side med blanketter. Der kræves Adobe Acrobat Reader for at åbne de enkelte blanketter. Se efterangivelsen her.

I teorien skal alle fejl efterangives og dermed rettes ved hjælp af skemaet. I praksis ser vi dog tit, at mindre og ubetydelige fejl bliver korrigeret ved at beløbet medtages i den kommende momsperiode.

Når du udfylder skemaet ”Efterangivelse”, er det kun rettelserne, du skal skrive ind. Ikke en helt ny – og korrekt – momsangivelse.

Har du oplyst en salgsmoms på 22.000 kr., men den skulle være på 21.500 kr., så er det altså minus 500 kr., som du skal skrive på efterangivelsen i rubrikken salgsmoms.

SKAT beregner sig renter af for lidt indbetalt moms, så derfor skal perioden oplyses på skemaet. Hvis du, for eksempel i forbindelse med en årsafslutning, finder fejl i flere momsperioder, skal der laves et skema pr. periode.

Der skal også en forklaring til. Du kan se på skemaet, at der er en rubrik til ”Forklaring”. Her er der plads til at skrive en enkelt linje og i vejledningen står der: ”I denne rubrik skal du redegøre udførligt for arten af fejlene og for årsagen til, at de er opstået”. Det kan jo være lidt svært at forklare på en enkelt linje, og vi har da heller aldrig oplevet, at SKAT har henvendt sig for yderligere oplysninger efterfølgende. Heller ikke, når forklaringen har været den mest almindelige: ”Ved en fejl i forbindelse med bogføringen er momsen beregnet (eller) aflæst (eller) indberettet forkert. Dette er hermed korrigeret.”

Kommentarer { 0 }

Forsinket årsrapport til Erhvervsstyrelsen

Fristen for indsendelse af årsrapporter for selskaber til Erhvervsstyrelsen er fem måneder efter regnskabsårets afslutning. Det vil sige, at for de selskaber, som har et regnskabsår, der følger kalenderåret, er der travlhed i revisionskontorerne i disse dage – de allersidste skal på plads nu. For hvis de ikke bliver indsendt, er der konsekvenser.

Du kan læse Erhvervsstyrelsens information om konsekvenser af forsinkede årsrapporter her.

Kommentarer { 0 }

Diplomkursus for bogholdere

I virkeligheden var hele formålet med Regnskabsskolen, dengang jeg lavede omdannelsen fra Inloco Regnskab til Regnskabsskolen ApS, at udbyde “Diplomkursus for bogholdere“. Vi flyttede lokaler 1. januar 2008 og straks derefter gik jeg i gang med at producere materiale og sælge det første kursus, som startede i august 2008. Dengang var der undervisning en gang ugentligt, nu er det to gange ugentligt – i alt 19 dage. Pointen er, at det er en fordel, hvis man som kursist kan blive færdig inden for et kvartal i stedet for at strække det over ½ år.

Det er ikke den eneste ændring, der er sket: Undervisningsmaterialet bliver løbende revideret og/eller udskiftet med nyere og bedre materiale. Senest har modulet om økonomistyring fået en ordentlig omgang, så både undervisningsform og indhold er blevet mere spændende. Og på materialesiden har vi også alle Regnskabsskolens bøger som (stort set allesammen) indgår på et eller andet tidspunkt i løbet af diplomkurset, så alle kursisterne får også dem med i købet.

Vi har også skåret noget væk: Den del, som handlede om personaleadministration, er skåret ned, så vi fokuserer mere på lønbogføring og lønadministration. Årsagen til det er, at de evalueringer, vi får fra kursisterne og løbende retter ind efter, ret samstemmende sagde, at den del var det mindst relevante, og at man hellere ville have mere konkret bogføring og regnskab.

Men kurset er bygget op præcist, som det altid har været: 5 moduler, hvoraf det sidste er 2 x prøveeksamen og eksamen.

Samlet ser det sådan ud:

DiplomforløbSådan lidt forenklet altså. Men klik på  billedet, så kommer du videre til Regnskabsskolens hjemmeside, hvor du kan læse mere om kurset.

Eksamen er vigtig for kursisterne. Men den er også super vigtig for os: Har vi undervist godt nok? Har kursisterne fået viden nok til at bestå? Kan de løse både den praktiske opgave og tjekspørgsmål?

Hele ideen med Diplomkurset er, at vi skal have flere dygtige bogholdere. Derfor er det et krav, at underviserne ikke bare er teoretisk dygtige men også, at de har en solid erfaring fra den virkelige verden (her forstået som “udenfor handelsskolemiljøet”).  De fleste kursister arbejder allerede med regnskab/bogholderi eller skal til at gøre det og har nogle helt konkrete spørgsmål og problemstillinger, som kan løses på flere forskellige måder – og den bedste finder man ved at sparre med erfarne bogholdere, som har indblik i mange forskellige brancher. Så den funktion har kurset også.

Hjemmearbejde? For nogle er der meget, for andre er det relativt enkelt. Især i starten, hvor den grundlæggende bogføring skal på plads, er det meget forskelligt, fordi de, som i forvejen har arbejdsopgaver i bogholderiet, kan springe flere af de bogføringstunge opgaver over, mens det netop er den type opgaver, som giver de nye bogholdere den fornødne rutine i at bruge e-conomic.

Vi har åbent for tilmeldinger til holdet, som starter i august. Skal du med? Så tilmeld dig. Er du i tvivl? Ring til Regnskabsskolen på tlf. 3333 0161 og tal med Mathias.

 

Kommentarer { 0 }

Bilagenes kvalitet

Bedst mulig dokumentation – det er, hvad vi skal skaffe til bogholderiet.

Som ansvarlig for regnskabet skal du altid sørge for at skaffe den bedst mulige dokumentation. Det vil i de fleste tilfælde sige en originalfaktura. Denne kan godt være sendt elektronisk og printet ud på dit eget papir. Du kan
også opbevare bilagene elektronisk, men det skal dels være i et format, som SKAT og andre myndigheder umiddelbart kan læse, dels skal opbevaringen være meget forsvarlig: At din harddisk brød sammen er ikke tilstrækkelig undskyldning for ikke at kunne præsentere bilagsmaterialet, om du skulle blive bedt om det.

I nogle tilfælde får man ikke en faktura, men en kassebon eller anden kvittering. Den skal opfylde visse krav – herunder skal sælgeren kunne identificeres med CVR-nummer, beløb, momsbeløb, købets art og datoen skal fremgå. De store supermarkeder, posthuset, byggemarkeder osv. kan klare den slags. Mens de små kioskers kvitteringer er nogle gange er af så dårlig kvalitet, at man må bede om en håndskrevet regning med stempel på.

Dankortkvitteringer er ikke nok i sig selv. Vi kan købe for 40 kr. morgenbrød og hæve 200 kr. over beløbet, uden at det vil fremgå af dankortkvitteringen, hvad der er købt, og hvor mange kontanter, vi har hævet.

Køber du ind på loppemarkeder eller lignende, hvor det er svært at få en egentlig faktura, så få et håndskrevet salgsbevis. Så godt som det nu lader sig gøre. Du kan eventuelt styrke din dokumentation ved at tage et billede af det indkøbte. Køber du ind på auktioner eller handelspladser på internettet, kan dokumentationens kvalitet være svingende. Print en kopi af den oprindelige annonce ud og vedhæft mailkorrespondancen og en kopi af  bankoverførslen.

Er det umuligt at skaffe et bilag, kan man lave et erstatningsbilag selv. I meget sjældne tilfælde. Og SKAT har al mulig ret til at underkende bilaget, så man i hvert fald ikke får sit momsfradrag og måske heller ikke skattefradraget. Så: Bedst muligt bilagsmateriale giver bedst økonomi.

 

Kommentarer { 0 }

Beskyttet: Forsøg med broadcasting – ikke interessant :)

Dette indhold er adgangskodebeskyttet. For at se det, indtast venligst din adgangskode nedenfor:

Kommentarer { 4 }

Hvad læser de andre – mest populære indlæg i øjeblikket

Åh – statistik er dejligt. Og jeg har hele to, jeg kan følge med i, for at se, hvordan det går her på bloggen. Blandt andet kan jeg se, hvilke indlæg på bloggen, der er mest populære. Her i maj er det:

Fradrag for kontor i hjemmet
Rejseafregningsskema 2015
Diæter: Rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse 2015
Beregning af vareforbrug/varelager
Kørselstaksterne for 2015
Sponsorater og skattemæssige fradrag
Bytteri mellem virksomheder
Beregning af helligdage for deltidsansatte funktionærer (med lønnet frihed på helligdage)
60-dages reglen
Bespisning på arbejdspladsen
AMU-kurser i Regnskabsskolen – Gode kurser med favorable økonomiske vilkår
Indskud i personligt ejede virksomheder – og hvordan får du pengene ud igen?
6 uger i sommerferien – få styr på alt det med bogføring og regnskab

 

– og hvad så med regnskabsskolen.dk? Ja, for webshoppen ser popularitetslisten sådan ud:

Bogen om skat – med virksomhedsordningen
Bogen om bogføring for begyndere
Bogen om fradrag – i erhvervsdrivende virksomheder
Bogen om bogføring med e-conomic
Moms og momsfradrag – en guide til iværksættere og selvstændige
Bogen om moms i Danmark
Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn
Den store bogpakke
Bogen om nøgletal
Bogføring med e-conomic: Alle tre moduler – rabat

 

– og nu får e-conomicbogen forhåbentlig et boost igen, for 2. udgave udkommer “lige om lidt” med nogle gode opdateringer, bl.a. om den nye momsafregning og bankafstemningen. Så mon ikke den lister sig op på 1. pladsen i juni?

Kommentarer { 0 }

Filibuster-bogføring

Tax forms, spread sheet with pen and calculator.Ind imellem møder jeg personer, som har rigtig meget forstand på debet og kredit. Oven i købet så meget forstand, at de ikke mener, de gængse metoder til bogføring er effektive/rationelle/præcise nok og som derfor opfinder deres egne systemer.

Jeg har for nylig haft besøg af en virksomhedsejer, som selv havde lavet al bogføringen i et økonomisystem, og som for at være præcis angående sine indtægter og omkostninger havde bygget en ekstra dimension på bogføringen og til det brug havde nogle meget lange regneark, som udregnede forskellige ting og halvautomatisk genererede en posteringsjournal, som blev importeret til økonomisystemet og bogført. Med ialt 6-8 linjer (svarende til 12-20 posteringer) pr. salg, hvor jeg mener, vi ville kunne klare os med to eller tre.

Han kom, fordi han havde nogle ganske fornuftige spørgsmål omkring en bestemt udgiftstype og så skulle jeg “liiiige” se hans fine system.

Så kom jeg til at tænke på filibuster. Filibuster er “en maratontale afholdt af et parlamentsmedlem med det formål at sætte den lovgivende proces i stå”.

Denne selvstændige var selvfølgelig ikke ude på at sætte noget i stå – men kunne nemt komme til det. Bogføringen, som jo tjener flere formål og blandt andet skal kunne danne grundlag for kontrol i forbindelse med årsregnskabet, kan blive fuldstændig umulig at overskue, hvis der er unødigt mange linjer. Det kan være opsplitning af udgifter, som faktisk hører sammen, omposteringer pga. principskifte midt i regnskabsåret eller noget andet.

Når man som erfaren bogholder ikke ret hurtigt kan overskue bogføringen i en lille bogføringskreds, virker det mistænkeligt, og jeg vil gætte på, at nogle af de personer, som har lavet økonomisk kriminalitet har brugt filibusterbogføring som en del af vildledningsstrategien.

I dette aktuelle tilfælde er der dog bestemt ikke tale om snyd – det er bare en lidt for ivrig Excel-dreng, som lige skal styre sit kontrolbehov :). Men ikke en uinteressant kunde at få på besøg.

God bogføringsskik indebærer nøjagtighed – men også at skabe overblik.

—-

Bogføring kan godt være simpelt og gøres effektivt og gennemskueligt. Se Regnskabsskolens kursusudbud. Eller tjek den letlæste “Bogen om bogføring for begyndere” ud her.

Kommentarer { 2 }

Fejl i bogføringen

Jeg har jævnlig kontakt med iværksættere og selvstændige, som selv kan bogføre til daglig, men kommer lidt til kort, når det handler om usædvanlige transaktioner og derfor har en lille hotline eller kommer forbi til en times individuel undervisning i Regnskabsskolen.

Et af de hyppigste spørgsmål handler om fejlrettelser i bogføringen.

Hvis ikke fejl bliver rettet på en korrekt og tydelig måde, kan bogholderiet ende som noget værre, uigennemskueligt rod. Derfor:

Hvis du har lavet en fejl i bogføringen, skal du først ophæve fejlen. Det gør du ved at bogføre en linje, som er præcis, som den du lavede fejl i – men i modsatte side: Samme dato, samme bilagsnummer, samme tekst (evt. tilføjet “fejlrettelse” i slutningen af sætningen), samme beløb – men i modsatte side og samme modkonto. Så er hele transaktionen ophævet. Og så bogfører du bilaget igen, korrekt.

rette fejl
Hvis der er mange fejl og det hele er ved at blive for meget, kan det nogle gange betale sig at bogføre helt om – men kun hvis det er et lille regnskab. Ellers kan det nok bedre svare sig at få en times hjælp til bogholderiet, hvilket Regnskabsskolen også kan klare som fjernundervisning – så du behøver ikke engang at flytte til København for at være med :).

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Kunstnermoms ved salg i gallerier

Jeg er kunstmaler og overvejer at starte egen virksomhed. Jeg ved, at kunstnere kun skal lægge 5% på i moms, men nu har jeg fået at vide, at hvis jeg sælger i et galleri, så skal der lægges 25% moms på billedet?

Ved førstegangssalg af kunst skal der kun beregnes en salgsmoms på 5%. Det gælder også, hvis det er et galleri, som sælger værket, men på betingelse af, at de ikke har købt det af dig først. Det vil sige: Værket skal være ejet af dig, mens det udstilles i galleriet, og du får først penge for det, når det bliver solgt. Hvis galleriet har købt dine malerier til videresalg, er dit salg til galleriet førstegangssalget, men galleriet skal så lægge 25% moms på ved videresalg. Den ydelse, galleriet leverer dig (at sælge kunstværket) skal de fakturere til dig og med fuld moms.

Der er en forhøjet omsætningsgrænse for kunstnere på 300.000 kr., så det er først i det omfang, at du har et salg på mere end 300.000 kr. på et år, du behøver at blive momsregistreret. Men på grund af den gode kunstnermomsordning, hvor der er fuldt fradrag for købsmomsen mens salgsmomsen kun er 5% vil mange vælge at lade sig momsregistrere før de 300.000 kr. er nået.

Du kan læse mere om ordningen – og hvad der i SKATs øjne er kunst –  i Regnskabsskolens momsbog.

Kommentarer { 0 }

Regnskabsskolen på Facebook

Regnskabsskolen har (selvfølgelig) også en FB-side. Så kik forbi, hvis du alligevel er derinde engang imellem. Blandt de mere populære indlæg her på det seneste er der flere, som netop kommer her fra bloggen. Kik for eksempel på:

Rejseafregningsskema – gratis download af Excel-regneark til beregning af diæter efter statens takster:http://anettesand.dk/2014/rejseafregningsskema-2015/

Posted by Regnskabsskolen on 11. maj 2015

eller

De fleste donationer er ikke skattemæssigt fradragsberettigede i virksomhedens regnskab – men de kan give et personligt…

Posted by Regnskabsskolen on 8. maj 2015

Der er dog også nogle, som ikke kommer her fra bloggen, se f.eks. dette:

Vi har et rigtig godt salg af “Bogen om bogføring for begyndere” – den, som ikke er knyttet til noget program. Også til…

Posted by Regnskabsskolen on 5. maj 2015

og dette, som er fra i går (og ikke læst af så mange endnu)

Sidste gang var holdet helt fyldt – men nu er der ledige pladser. Vil du gerne have styr på, hvordan man arbejder…

Posted by Regnskabsskolen on 11. maj 2015

Men det er helt tydeligt: De indlæg, hvor man får noget fornuftigt at vide – og som altså ikke alene er reklame – har flest besøgende. Så det må være vejen frem: Del ud :).

Kommentarer { 0 }

6 uger i sommerferien – få styr på alt det med bogføring og regnskab

Grundlæggende regnskab

Regnskabsskolens nye sommerkursus er åbent for både selvstændige, personer i job og ledige. Det er et seks ugers kursus, hvor vi kommer rundt om rigtig mange emner – og bruger Excel og e-conomic som de primære redskaber.

Kurset er velegnet for personer, som (ikke har så travlt i sommerferien og) gerne vil lære meget om bogføring – uden at have et stort forhåndskendskab.

Du får:

  • Viden om danske regnskabers opbygning og hvordan man læser dem
  • Erfaring med at bogføre i et økonomisystem
  • Styr på alle de begreber, vi bruger i bogholderiet
  • Indblik i arbejdsopgaverne med debitorer, kreditorer og finansbogføring
  • Overblik over opgaverne i forbindelse med årsafslutningen og afstemning af regnskabet

Du skal medbringe en bærbar PC men kan evt. låne en af os i kursusperioden, hvis det er en forhindring for dig. Ring og hør nærmere om dette, inden du tilmelder dig.

Kurset er sammensat en en række små AMU-kurser, og derfor er reglerne:

  • Selvstændige og personer i job kan deltage mod en egenbetaling på ca. 7.500 kr. Hvis du har ret til VEU (og det er der rigtig mange, der har) vil du i samme periode kunne få VEU-godtgørelse til delvis dækning af tabt arbejdsfortjeneste på ca. 19.000 kr.
  • Personer, som er ledige og har ret til 6 ugers jobrettet undervisning kan deltage gratis.

På kurset vil vi ud over alt det undervisningsmateriale, vi nu er i gang med at producere, også få rigtig mange af Regnskabsskolens bøger med i købet. Så alt i alt er det et godt tilbud.

Interesseret? Læs mere her. Eller tilmeld dig direkte hos Nyledige her. Hvis du har brug for at tale om regler, VEU-godtgørelse og få hjælp til skemaer, så ring til Nyledige på telefon 7022 7226 mandag-torsdag 9-15:30, fredag 9-14. Eller få dem til at kontakte dig ved at skrive til dem på info@nyledige.dk. Det er Nyledige, som står for alt papirarbejdet i forbindelse med dette kursus.

Kender du nogen, som kunne være interesseret? Send et link videre.

Kommentarer { 0 }

AMU-kurser i Regnskabsskolen – Gode kurser med favorable økonomiske vilkår

Så er vi snart på banen med gode nyheder i Regnskabsskolen.

I samarbejde med Nyledige, som vi også laver kurser for ledige med, har vi udarbejdet en plan som gør, at vi kan tilbyde AMU-kurser til selvstændigt erhvervsdrivende og ansatte også.

Det er super godt, for listen over AMU-kurser som ligger lige til højrebenet for os, er lang og spændende.

Økonomien i kurserne hænger sådan sammen for os, at der generelt skal være mellem 8 og 16 kursusdeltagere, før det kan betale sig. Hvis der er 9 (10), kan vi være i Regnskabsskolens lokaler, men ellers må vi ud i byen og låne os frem.

Økonomien for deltagerne er meget attraktiv:

Når man som selvstændig erhvervsdrivende eller ansat medarbejder deltager i et af Regnskabsskolens AMU-kurser, er kursusafgiften lav, idet det offentlige giver et bidrag, og samtidig kan nogle få VEU-godtgørelse, som svarer til 80% af dagpengene.

Regneeksempel:
Vi laver et kursus som forløber over to uger, og hvor der er undervisning 6 dage og hjemmearbejde 4 dage i alt.

For at deltage betaler kursisten et beløb på 3.000 kr. (+/-)
Samtidig kan kursisten få VEU-godtgørelse på 80% af dagpengene på 6.110 kr. for de to ugers kursus.

Alt i alt: Det er en god forretning at vælge et AMU-kursus, hvis ellers kurset kan opfylde de ønsker, man har.

OBS: Det er ikke alle, der kan få VEU-godtgørelse: Hvis man har en længerevarende uddannelse, kan man kun få godtgørelsen, hvis man ikke har arbejdet inden for sit fag de seneste fem år. Du kan læse om de præcise betingelser her. Men kurset er jo stadig attraktivt – og prisen :).

Kurser for netop din branche

For at give så stort et udbytte for som muligt på kurset, vil vi forsøge at lave kurserne brancheorienterede. Det er ikke de samme ting, man har brug for at vide om regnskab, bogføring og økonomi hvis man har en e-butik som hvis man er håndværker eller behandler. Så vi trækker på den store erfaring, den samlede medarbejderstab i Regnskabsskolen har, så vi får lavet nogle rigtig gode branche-kurser.

Grundopbygningen af kurset kan være forskellig, men vi taler som hovedregel om 2-4 uger med undervisning 3 dage pr. uge og hjemmearbejde de øvrige. Det passer godt ind i mange selvstændiges arbejdsrytme og gør det også lidt lettere, hvis man skal køre nogle kilometer efter kurset (hvis man får VEU-godtgørelse, kan der også søges rejserefusion).

Eksempel på et kursusforløb:
(2 ugers kursus, 6 undervisningsdage)

Uge 1: Grundlæggende regnskabsforståelse, bilagshåndtering, opbygning af en kontoplan, bogføring for begyndere og afstemning af kasse og bank.

Uge 2: Debitor- og kreditorstyring, skat og årsafslutningen i bogholderiet.

Alternativt kan man fordele de seks undervisningsdage sådan, at der er to undervisningsdage pr. uge. Aktuelt er jeg ved at tale med en branche, hvor man kunne forstille sig, at der var undervisning lørdag og mandag, tre uger i træk.

Der er mange andre muligheder. Mere uddybende kursusplaner kommer senere – det er helt nyt, det her :).

Bruttolisten af AMU-kurser, som vi starter med at bygge kurserne op ud fra, ser sådan ud:

Placering af resultat- og balancekonti
Daglig registrering i et økonomisystem
Registreringsmetoder ved virksomhedens drift
Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport
Debitorstyring
Kreditorstyring
Konteringsinstrukser
Anvendelse af regneark til enkle beregninger
Design og automatisering af regneark
Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov
Udarbejdelse og afstemning af lønsedler
Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendomme
Økonomiske styring af lageret
Anvendelse af periodisk beregning og registrering
Årsafslutning af bogholderiet
Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen

Hvis man tog alle kurserne, ville det svare til seks ugers undervisning. Og det kan selvfølgelig også lade sig gøre – det er bare nok de færreste selvstændige, der har tid til det (ligesom der nok er en del ansatte, som ikke kan forlade arbejdspladsen så mange dage i et stræk). Derfor er udgangspunktet lidt kortere forløb.

Interesseret?

Hvilken branche skal vi starte med? Hvis du er interesseret, så påvirk udviklingen ved at sende en kort mail til mig med dit navn og din branche. I håb om mange mails har jeg lavet en særlig mailadresse til formålet: amu@anettesand.dk.

Vil du hjælpe? Send dette indlæg til nogen, som kunne være interesseret. Måske fra din egen branche?

 

Kommentarer { 0 }

Er en kunde nok som selvstændig?

Jeg er nystartet fotograf og har været heldig at få en rigtig god aftale med et magasin. Men hvad nu, jeg har kun den ene kunde, og jeg har fået at vide, at så må man ikke have et firma, man skal have mange kunder. Har jeg et antal måneder til at finde flere i eller hvordan virker det?

Jeg startede også med kun en kunde. Det gør de fleste vel på et eller andet niveau. Så det behøver ikke at være et problem. De regler, du har hørt om, vedrører skelnen mellem at være lønmodtager (med alle de rettigheder, det medfører) og selvstændig (med de forpligtelser og rettigheder, der hører med). Meget langt hen ad vejen kan man sige, at reglerne er til for at beskytte folk, som i virkeligheden arbejder for en arbejdsgiver men mere eller mindre bliver skubbet ud i “at fakturere”, fordi det kan være lettere og billigere for arbejdsgiveren.

Der er en række forhold, som indgår, når SKAT vurderer, om der er tale om et lønmodtagerforhold, sådan at det f.eks. er arbejdsgiveren som er pligtig til at indeholde og betale A-skatten. Ingen helt faste regler, men en samlet vurdering af situationen, blandt andet indgår:

– om der er tale om en eller flere kundeforhold
– om den pågældende leverandør (dig) selv kan disponere over sin arbejdstid
– om der er en kontrakt, der kunne minde om en ansættelseskontrakt
– i hvilket omfang arbejdet udføres for leverandørens egen risiko
– om der betales, når arbejdet er udført eller løbende, faste månedlige ydelser

Det vil sige, det er altså helt OK kun at have én kunde, hvis du er i gang med at finde flere, ikke er bundet til noget, der minder om en ansættelseskontrakt, selv skal sørge for dit udstyr mv.

Du kan læse mere om reglerne her.

Kommentarer { 2 }

Stemmer momsen ikke? Her er afstemningsarket

Jeg har brugt lørdagen på at lave en momsafstemning. I dette tilfælde var det en momsafstemning vedr. 2012, men som regel foregår momsafstemningerne i forbindelse med, at vi afslutter regnskabsåret. Så vi har rigtig mange momsafstemninger i Regnskabsskolens bogholderi i øjeblikket.

Alle momsafregnende virksomheder bør afstemme sin moms mindst en gang årligt. Afstemningen består af at sammeligne det, som er indberettet til SKATs tast-selv med det, der står i økonomisystemet (hvis der er tale om et selskab, så husk lige at få revisorens efterposteringer med, inden øvelsen gøres).

Hvis der er tale om en virksomhed, som afregner moms kvartalsvis, skal man altså sammenligne fire perioder for 2014: Hvor meget er der indberettet til SKAT og hvad står der i bogføringen. I nogle – men langt fra alle – tilfælde stemmer de to præcist. Men er der et enkelt bilag, som er kommet forkert ind i økonomistystemet i forhold til momsafregningen, har vi en difference. Og den skal jo løses. Er det en stor difference: Ved hjælp af en efterangivelse til SKAT. Er det en difference i størrelsesordenen “ubetydelig” kan man (selvom det ikke helt er at følge reglerne) medtage differencen i den kommende momsafregning, hvis det forekommer meget besværligt at efterangive. Det vigtigste er, at hver virksomhed får afregnet den moms, den er pligtig til at afregne. Hverken mere eller mindre.

Vi bruger et regneark til formålet. Regnearket kan du hente her: momsafstemning14. Og med en vejledning, skrevet af en af vores freelancere, for nu at gøre det helt tydeligt, hvad det handler om.

Stemmer din moms?

God arbejdslyst :)

—–

Overvejer du et kursus i bogføring eller årsafslutning? I så fald kan jeg foreslå dig at kikke på det ret store udvalg, Regnskabsskolen har her i løbet af maj og juni:

MAJ 2015:

12.: Fradrag for begyndere – skatte- og momsmæssige fradrag (KØBENHAVN, 1 dag, 3 timer) ① Ⓐ
21.: Moms og lønsumsafgift (KØBENHAVN, 1 dag, 3 timer) ① Ⓐ
26.: Likviditet og nøgletal (KØBENHAVN, 1 dag, 3 timer) ① Ⓐ
28.: Årsafslutning, skat og lovgrundlag (KØBENHAVN, 4 dage, 28 timer) ① Ⓐ
28.: Årsregnskab og selvangivelse (KØBENHAVN, 1 dag, 3 timer) ①

JUNI 2015:

3.: Bogføring med e-conomic – Modul 1: Kom godt i gang (KØBENHAVN, 1 dag, 4 timer) ① Ⓐ
16.: Selskaber – formalia og årets gang (KØBENHAVN, 1 dag, 3 timer) Ⓐ
17.: Bogføring med e-conomic – Modul 3: Årsafslutning i bogholderiet (KØBENHAVN, 1 dag, 4 timer) ① Ⓐ
23.: Selskaber – Gennemgang af årsrapporten (KØBENHAVN, 1 dag, 3 timer) Ⓐ

① = velegnede for enkeltmandsvirksomheder
Ⓐ = velegnede for selskaber, f.eks. IVS og ApS

Kommentarer { 2 }

En lov, du måske har glemt at overholde

I “Lov om røgfri miljøer” er der krav om, at alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal overholdes. Rygepolitikken skal være skriftlig og tilgængelig for alle, for eksempel på en opslagstavle og det skal fremgå, hvilke ansættelsesretlige konsekvenser det har, hvis politikken ikke overholdes. (Og de konsekvenser skal tages alvorligt, dvs. man kan ikke lave latterlige konsekvenser som reelt ikke er konsekvenser, overtrædelse af rygepolitik skal behandles lige så alvorligt som overtrædelse af virksomhedens (andre) vigtige regler.)

Arbejdstilsynet lavede i 2012 en blanket, som man kan udfylde og hænge op. Så er loven overholdt. Du kan hente blanketten her: Rygepolitikblanket.

Kommentarer { 0 }

Skat: Fradrag for kuffert

rejseJeg har haft en diskussion med en selvstændig erhvervsdrivende her hen over de seneste par dage. Han er bagud med sit regnskab, vi skal have lukket 2014 nu, fordi der er en momsafregning, han er bagud med, og selvangivelsen truer jo også i horisonten – og det er en af den type regnskaber, hvor der dels er mange manglende bilag og dels mange løse bilag, hvor udgiften ikke er betalt med bankkontoen. Altså: Et regnskab med mange mails frem og tilbage….

Et af de bilag, jeg har skrevet om, var indkøb af en kuffert. En kuffert? Er det ikke en privat sag. Betalt med privat Dankort og det hele….

Det er jo kun tilladt at trække udgifter fra i skat, som medgår til at “erhverve, sikre og vedligeholde” indtjeningen, herunder falder ikke tøj og andre personlige ejendele, som for eksempel tasker og kufferter. (Eller hatte….).

Men lige i dette tilfælde er det altså endt med, at vi har trukket kufferten fra: Den bruges til transport af udstyr, som han bruger ude hos sine kunder. Og absolut ikke til andet. Når han ikke er ude hos kunderne, fungerer kufferten som opbevaring af det pågældende udstyr. Den står på kontoret, og ikke i hjemmet. Så lige i dette tilfælde er der altså ingen tvivl – når man ellers har hele historien med. Af hensyn til en evt. kontrol, har jeg printet mailkorrespondancen ud og hæftet på kvitteringen.

Det er lidt det, der er problemet med skattereglerne: Der skal hele tiden foretages et skøn – altså en vurdering. Så selvom vi i dette tilfælde nok kan få fradrag for kufferten er det ikke det samme som at skrive, at selvstændige generelt kan fradrage indkøb af kufferter i virksomhedens skattepligtige indkomst. Det er anvendelsen, der afgør sagen.

Vil du vide mere om skat og moms? Regnskabsskolen har flere kurser om emnet, men helt aktuelt underviser jeg på et aftenkursus den 12. maj 2015. Da der ikke er så mange tilmeldte, kan vi tilbyde nogle pladser med 30% rabat. Tilmeld dig her. Brug rabatkoden: fradrag15.

fradrag15

Kommentarer { 0 }

Brugtmoms – køber og sælger du brugte varer?

Sælger du brugte varer, findes der særlige momsregler, som det er frivilligt at benytte. Reglerne er til virksomhedernes fordel, fordi man ikke betaler salgsmoms af hele salget, men kun af avancen.

Især for antikvariater og andre virksomheder, som hovedsageligt køber og sælger brugte varer, er reglerne meget vigtige at kende.

For de brugte varer, sker der en regulering af salgsmomsen. Salgsmomsen beregnes som:

Salgspris
– købspris for de brugte varer
= avancen

Der beregnes 25% salgsmoms af 80% af avancen.

Hvis man køber varer på en auktion, medregnes hele udgiften inklusive salær i brugtprisen. Det samme gælder ved salg. Det er det beløb, der afregnes til slut, der er salgsprisen i forhold til beregning af brugtmomsen.

For at bruge brugtmomsordningen skal varen købes fra en sælger, som ikke beregner almindelig salgsmoms af salget. Det er typisk privatpersoner og virksomheder, som driver momsfrie aktiviteter (f.eks. uddannelsesinstitutioner eller virksomheder i sundhedssektoren).

Varen skal, for at kunne komme ind under ordningen, være ”brugt” og købt til samme formål som den sælges til. Varen skal altså bevare sin identitet. En maskine, som sælges til skrot, kan ikke komme ind under brugtmomsordningen, fordi maskinen ikke længere kan og skal bevare sin identitet.

I virkeligheden skal varen ikke som sådan være brugt, men den skal bare have været handlet med moms på et tidligere tidspunkt af en, som ikke har kunnet trække momsen fra. Eksempelvis vil vin, der købes fra private, sagtens kunne indgå i brugtmomsordningen, også selvom at den ikke er ”brugt”. Det er værd at bemærke, at hvis der er beregnet brugtmoms på en vare, kan turister fra lande uden for EU ikke få momsen refunderet ved udrejse.

Hvis du skal købe og sælge biler over landegrænserne, skal du sætte dig præcist ind i reglerne. Brugte biler er f.eks. brugte i Danmark, når de ikke er nye. Hvis de derimod skal sælges til et andet EU-land, er de først brugte, når de er seks måneder gamle og har kørt 6.000 km.

Der findes to beregningsmåder for brugtmoms, den individuelle og samlemetoden. Du kan læse mere om de to ordninger i den nye momsbog.

Kommentarer { 0 }

Splitmoms – blandede momsede og ikke-momspligtige aktiviteter

Mange virksomheder har både momsede og ikke-momsede aktiviteter. Det gælder store dele af sundhedsområdet, hvor læger eksempelvis udsteder attester med moms og behandlere sælger bøger og redskaber. Undervisere sælger momsede kurser og ikke-momset undervisning afhængig af, hvem køberen er. Journalister sælger momset redigering og ikke-momsede artikler.

Momsregnskabet bliver lidt mere kompliceret, hvis du har både momsede og ikke-momsede aktiviteter i din virksomhed:

  • Købsmomsen må afløftes, hvis købet vedrører momspligtige indtægter
  • Købsmomsen må ikke afløftes, hvis købet vedrører ikke-momsede indtægter
  • Købsmomsen må delvist afløftes, hvis købet vedrører både de momsede og ikke-momsede indtægter.

Hvis der er tale om, at halvdelen af indtægterne i en virksomhed kommer fra momsede aktiviteter, mens den anden halvdel kommer fra ikke-momsede aktiviteter, vil den særlige momskode for de udgifter, som vedrøre1420113858566r begge dele være 12,5 % (eller 10 % af regningen inklusive moms). Jo flere momsfri aktiviteter, jo lavere bliver den del af momsen, som vi må afløfte på fællesudgifterne.

Det vil sige, at virksomheder med blandede aktiviteter skal have en særligt beregnet momskode ind i deres bogføring for at få momsen til at passe.

I praksis er det umuligt for de fleste at sige, hvor stor en procentdel af aktiviteterne, der er momsede og hvor stor en del, der er momsfri. Ingen kan jo vide, hvor meget kunderne efterspørger af de to typer varer/ydelser.

Første år, hvor virksomheden har både momsede og ikke-momsede aktiviteter, må man derfor fastsætte sit momsfradrag for begge typer aktiviteter efter et skøn. Altså et kvalificeret gæt. Når året er omme, kan man regne præcist ud, hvad momsfradraget skulle have været og må så regulere, hvis man ikke har gættet helt præcist.

Andet år bruger man den procentdel, der blev fundet det første år, og regulerer så ved årsskiftet. Det giver ingen mening at ændre momskoderne månedligt. Det er for besværligt og SKAT anbefaler, at man hele året bruger sidste års sats med efterfølgende regulering i forbindelse med årsafslutningen i bogholderiet.

Nu er det jo sjældent, at vi har en virksomhed med præcist 50% momsfrit salg, men hvis du ikke er klar over fordelingen, kunne det være et relevant sted at starte. Du kan så, når året er omme, korrigere momssatsen fra 12,5% til den faktiske sats, som både kan være højere og lavere.

Denne fordeling i forhold til omsætningen bruges ikke i forbindelse med fast ejendom, da de regler er ganske særlige. Det kan du læse lidt om i “Moms og momsfradrag – en guide til iværksættere og selvstændige“, hvor der også er regneeksempler på, hvordan en momsafregning med splitmoms kan se ud.

Kommentarer { 0 }