Oversigt | feriepenge

Feriedifferenceberegning – den er ikke helt afskaffet

Dengang jeg begyndte at sætte mig ind i alle reglerne om den nye ferielov, læste jeg at 20-procentsreglen vedrørende feriedifferenceberegningen var afskaffet. Det var en misforståelse. Hør mere i videoen, eller læs nedenunder:

Jeg forstod det inde i mit hoved, som at feriedifferenceberegningen var afskaffet – punktum! Det viser sig, at det er slet ikke tilfældet.

20-procentsreglen vedrørende feriedifferenceberegningen er afskaffet. Det vil sige, at der ikke længere er nogen begrænsning for, at man kun skal lave feriedifferenceberegning, hvis der er tale om mere end 20 % ændring af arbejdstid – nu skal man også, selv om det er mindre. Det er faktisk noget af en opgave!

Vi taler om medarbejdere, som får ferie med løn. Ikke timelønnede og  andre, hvor der bliver sendt feriepenge op til Feriekonto eller en tilsvarende ordning.

Hvis en medarbejder, som har løn under ferie, ændrer sin faste arbejdstid, f.eks. fra 20 timer om ugen til 30 eller omvendt, så er det sådan, at de feriepenge, som vedkommende har optjent under det gamle timeantal, er den værdi, de skal have udbetalt, når de afholder ferien under det nye timeantal.

Så forestil dig, at vi har en medarbejder, der har været ansat på fuld tid og går ned på halv tid:

Medarbejderen har arbejdet på fuld tid og har optjent 2,08 feriedage om måneden. Så går medarbejderen ned på halv tid. Når medarbejderen så skal holde ferie: Hvis han eller hun kun fik løn i forhold til det aktuelle timeantal, så ville det være uretfærdigt, fordi medarbejderen jo har optjent ferie, mens han eller hun arbejdede på fuld tid.

Så skal der laves en feriedifferenceberegning, sådan at medarbejderen i forbindelse med, at han eller hun afholder ferie på deltid, skal have fuldtidsferiepenge eller fuldtidsferieløn for de dage, vedkommende har optjent, mens vedkommende var på fuld tid.

Så vi skal altså holde øje med: Både hvor mange feriedage, medarbejderen har tilbage, men også hvor mange af feriedagene der er optjent, mens medarbejderen var på fuld tid, og hvor mange der er optjent, mens medarbejderen var på deltid.

Og det er sådan, at man bruger de ældste feriedage først. Dem, der er optjent først, bruger vi også først. Så i det her tilfælde: De første feriedage, medarbejderen afholder, mens han eller hun er på deltid, det vil være med fuldtidsferieløn, fordi det er nogle, han eller hun har optjent, mens vedkommende arbejdede på fuld tid.

Og omvendt, selvfølgelig, hvis en medarbejder er på deltid og går op på fuld tid, så vil der ske det, at når medarbejderen så skal holde ferie: Hvis noget af ferien er optjent, mens vedkommende var på deltid, jamen, så skal medarbejderen også kun have udbetalt feriepenge eller ferieløn i forhold til det, han eller hun har optjent, mens vedkommende var på deltid. Så går man ned i løn i den periode, hvor man holder ferie, indtil man har brugt de feriedage, der er optjent, mens man var på deltid.

Jeg er i gang med at undersøge, hvordan de forskellige lønsystemer kan hjælpe med at håndtere dét, men jeg har ikke noget svar endnu, så hvis du har et svar, hører jeg meget gerne fra dig.

Kommentarer { 0 }

De nye ferieregler skal håndteres nu

Slutter dit regnskabsår efter d. 31. august i år, f.eks. d. 31. december? Så kommer du ikke udenom at sætte dig ind i den nye ferielov allerede i år, selv om den i princippet først træder i kraft d. 1. september 2020.

Feriepengeforpligtelse – overgangsordningen og ny lov

Den nye ferielovs princip om ”samtidighedsferie” gør, at feriepengeforpligtelsen, når den nye lov er implementeret, vil være væsentligt mindre: Selvom der stadig vil være en forpligtelse til at betale løn under ferie eller afregne til f.eks. FerieKonto i forbindelse med en fratræden, vil den ikke være så omfangsrig, fordi der alene er tale om ikke-afholdt ferie fra det indeværende ferieår, og i årets sidste fire måneder eventuelt fra to år. Men da hovedferien er afholdt, vil der ikke være så megen gammel ferie.

Jeg regner med, at lønsystemerne vil være i stand til at levere en fuldstændig oversigt over feriepengeforpligtelsen, så gennemgående vil det formentlig blive uproblematisk at bogføre.

Men i overgangen mellem den gamle og nye lov er der særlige forhold, som vi skal tage hensyn til: Den ferie, som opspares fra 1. september 2019 til 31. august 2020, skal indefryses, og lønmodtagerne, som har optjent ferien, får først pengene udbetalt, når de forlader arbejdsmarkedet, typisk ved folkepensionsalderen.

Pr. 31.12.2020 skal alle arbejdsgivere indberette, hvor mange medarbejdere der er indeholdt feriepenge for i den ovenstående periode  – hvem og hvor stort et beløb. Indberetningen skal ske til Lønmodtagernes Feriemidler. Det gælder medarbejdere, hvor der ikke løbende er afregnet til FerieKonto. Virksomhederne skal herefter  beslutte, om de også vil indbetale pengene, eller om de vil ”låne” dem ved ikke at indbetale – men ved at betale en rente – indeksering. Denne  beslutning kan træffes for alle eller for nogle af medarbejderne, og hvis  man vælger ikke at indbetale hele beløbet, vil man hvert år skulle forny  sin indberetning.

Hvis man har mange ansatte, som har ferie med løn, er det en betydelig udskrivning at afregne feriepengene, som indtil nu blot har været en hensættelse i regnskabet under passiverne. For virksomheder, som har likviditetsoverskud, kan det – som renteniveauet er i øjeblikket – sagtens betale sig at indbetale. Men hvis virksomheden vil skulle finansiere indbetaling ved f.eks. at hæve kassekreditten, vil det være billigere ikke at indbetale.

I bogholderiet foreslår jeg derfor, at vi allerede her i 2019 laver en ny konto (lige under kontoen for hensat feriepengeforpligtelse) til Lønmodtagernes Feriemidler og pr. 31.12.19 opgør, hvor stor en del af virksomhedens samlede feriepengehensættelse der vedrører perioden 1.9.19 – 31.12.19, og bogfører på denne konto. Sådan at det allerede i dette års regnskab bliver synligt, at vi kender omfanget af den eventuelle indbetaling til fonden. Samtidig kan vi også gøre klar, så 2019-delen af indberetningen er klar: Fondsdelen af feriepengehensættelsen kan IKKE laves som et samlet procenttal, men skal opgøres helt specifikt pr. medarbejder, fordi oplysningerne skal indberettes den 31.12.20.

Men mon ikke de offentlige myndigheder sender os nogle direktiver om dette, når vi nærmer os?


Ovenstående er et uddrag fra min nye bog “Løn og lønbogføring for begyndere – med overgangsordningen til den nye ferielov”. Den er netop udkommet på Regnskabsskolens forlag. Køb den her:

Du kan også deltage i vores korte kursus d. 21. august – for 300 kr. Det kan du læse mere om her: Den nye ferielov – update og praktisk håndtering i bogholderiet

Kommentarer { 4 }

Bogføring af feriepengeforpligtelse

Virksomhedens feriepengeforpligtelse udgør det beløb, medarbejderne har til gode i form af ret til ferie med løn i det kommende ferieår. Hvis medarbejderne forlader virksomheden, skal feriepengene beregnes og overføres til Feriekonto eller en tilsvarende ordning.

Feriepengeforpligtelsen bogføres, fordi den ferie, medarbejderne har til gode med løn, er en omkostning, som vedrører det år, hvor ferien er optjent.

Beløbet skal registreres som en udgift (i driften) og som en skyldig omkostning (under gældsposter i status).

Den feriepengeforpligtelse, der skal bogføres, kan opgøres på flere måder. Beløbet

  1. kan hentes fra lønsystemets lønbilag
  2. beregnes som en procentdel af den ferieberettigede løn
  3. kan beregnes individuelt for hver medarbejder, hvor der også tages hensyn til restferie i indeværende ferieår

Det første år, virksomheden har medarbejdere ansat, som har ret til ferie med løn, skal hele feriepengeforpligtelsen registreres:

Debet: Driftskonto (hensat feriepengeforpligtelse)
Kredit: Statuskonto (skyldig feriepengeforpligtelse)

De efterfølgende år skal feriepengehensættelsen reguleres. Målet er, at den sum, der kommer til at stå som skyldig feriepengeforpligtelse, er korrekt. Det vil sige, at bogføringen skal tage højde for, hvad der i forvejen er registreret på kontoen.

Eksempel 1

Virksomheden har i indeværende regnskabsår beregnet feriepengeforpligtelsen til at være 120.000 kr. Der står allerede 90.000 kr. på kontoen for skyldig feriepengeforpligtelse i status. Beløbet er større, fordi der er ansat en yderligere medarbejder i løbet af året.

Aktuel feriepengeforpligtelse 120.000
– Allerede hensat feriepengeforpligtelse 90.000
Feriepengeforpligtelse til bogføring 30.000

Bogføring:
Konto i driften ““ debet: 30.000
Konto i status ““ kredit: 30.000

Eksempel 2

Virksomheden har i indeværende regnskabsår beregnet feriepengeforpligtelsen til at være 120.000 kr. Der står allerede 140.000 kr. på kontoen for skyldig feriepengeforpligtelse i status. Beløbet er mindre, fordi der er fratrådt en medarbejder i slutningen af året.

Aktuel feriepengeforpligtelse 120.000
– Allerede hensat feriepengeforpligtelse 140.000
Feriepengeforpligtelse til bogføring -20.000

Bogføring:
Konto i driften ““ kredit: 20.000
Konto i status ““ debet: 20.000

I dette tilfælde vil feriepengeforpligtelsen altså forbedre resultatet med 20.000 kr., idet hensættelsen skal være mindre, end den var året før.


Læs min bog om Løn og lønbogføring for begyndere – med overgangsordningen til den nye ferielov:

Løn og lønbogføring for begyndere

Kommentarer { 4 }

Nye frister for feriepenge

Får du læst al din elektronske mail? Eller åbner du bare e-boksen, hvis du får besked om, at der er noget særlig vigtigt?

Hvis du har ansatte, som får feriepenge, har du fået brev fra Feriekonto i går. Det er ikke så vigtigt, men alligevel kan det være rart at vide:

Fristen for betaling af feriepenge til feriekonto er blevet kortere. Den er nu:

Udklip

(Klippet direkte fra Feriekontos brev til mig.)

Den anden ændring vedrører kun de, som betaler feriepenge af bonus mv., hvor opgørelsen sker så sent, at feriepengene ikke kan komme med i den almindelige afregning. Nu kan man ved at indberette til SKAT med en særlig kode undgå, at der beregnes renter af de lovligt forsinkede feriepenge. Tidligere skulle der søges om fritagelse for renter hos Feriekonto. Så læs lige brevet, hvis du har brug for den funktion.

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Giver udbetaling af bonus problemer med feriepenge og pension?

Spørgsmål  Hej Anette

Skriver godt nok som medarbejder, men kan være jeg selv bliver selvstændig og får samme problemstilling.

Er ansat i et dansk firma hvor vi udfører arbejdet i Norge; kort fortalt, så vil firmaet ikke udbetale timer over 37 timer (har 60 timer i ugen) som bonus, da de mener det giver problemer med feriepenge, pension og måske lovgivningen. Har de ret ? Eller er det muligt at gøre noget smart?

Super blog

Tom

 

Svar  Hej Tom

Firmaet har egentlig ret: Hvis de udbetaler beløbet som bonus, kan man sige, at du som medarbejder bliver snydt for værdien i forhold til ferieafviklingen. Om der er mere smarte måder at gøre det på ved jeg ikke, blandt andet fordi du ikke fortæller, hvordan I får de overskydende timer udbetalt – eller om I måske afspadserer dem?

Med hensyn til pensionen burde der ikke være noget problem – alt efter, om I er omfattet af en overenskomst og hvilken aftale, der er indgået ved ansættelsen, men med hensyn til lovgivningen generelt er det et meget stort spørgsmål, fordi der både kan være tale om norsk og dansk lovgivning.

Dbh
Anette

Kommentarer { 0 }

Danløn overfører (heller) ikke feriepenge længere

For et par år siden droppede Danløn aftalen med ATP, sådan at brugerne selv skal overføre – evt. ved hjælp af PBS. I modsætning til Dataløn – eller Multidata, som helt klart gør sig umage for at løse flere og flere opgaver for deres kunder, går Danløn den modsatte vej og laver et mere skrabet lønsystem, hvor stadig flere overførsler IKKE sker automatisk.

Her fra 1. kvartal 2012 er det feriepengene, det går ud over. Hvis du bruger Danløn, skal du være opmærksom på, at feriepengene for 1. kvartal 2012 og fremover ikke bliver overført automatisk. Du skal selv indbetale for 1. kvartal, og herefter kan du vælge at tilmelde betalingen til PBS, når du modtager det første indbetalingskort (og har betalt det) fra Feriekonto.

Jeg aner ikke hvorfor. Måske er det for at kunne bevare den lave pris. På den anden side ville det være smart, hvis man kunne vælge det gamle system med “alle overførsler ordnes af Danløn”, evt. mod en merbetaling – løsningen fungerer, som den er nu, men der er virkelig tale om et discountprodukt efterhånden.

Kommentarer { 0 }

Feriepengeforpligtelse (bogføring)

Jeg har grublet over hvordan man registrerer og beregner Feriepengeforpligtelsen på månedslønnede. Har hidtil kun haft med timelønnede at gøre så jeg er lidt på herrens mark.

Feriepengeforpligtelsen er det almindeligt kun at registrere i forbindelse med afslutningen af året. Man bogfører beløbet i debet på en konto i driften, lav evt. en ny: Feriepengeforpligtelse. Og det samme beløb i kredit på en konto i status (passiver), lav evt. en ny: Hensat feriepengeforpligtelse. Beløbet beregnes som 12% af bruttolønnen.

Sådan gør man det første år. I de følgende år, skal man ikke bogføre hele feriepengeforpligtelsen. Man skal lave en beregning, sådan:

Feriepengeforpligtelse, indeværende år (inklusive evt. ikke afholdt ferie fra tidligere år)

– (minus) tidligere hensat feriepengeforpligtelse

= ændring, som skal bogføres.

Resultatet skal være, at den feriepengeforpligtelse, der står på statuskontoen, er, hvad man faktisk skulle udbetale til Feriekonto, hvis alle medarbejdere forlod jobbet pr. 31.12.

Kommentarer { 10 }