Oversigt | bestyrelse

Bestyrelse eller advisory board?

Overvejer du, om du skal have en bestyrelse? Eller er det i virkeligheden et advisory board, du ønsker dig?

Det er helt almindeligt, at iværksættere, som har været i gang noget tid, oplever et behov for at knytte nogle innovative og fagligt stærke personer til ledelsen for at styrke virksomhedens udvikling. Det kan enten være i forbindelse med, at iværksætteren har nogle ønsker eller mål, som han har brug for at få udviklet hen mod en operationel plan, eller det kan være fordi iværksætteren netop ikke har de nødvendige langsigtede mål eller er usikker på dem. Som selvstændig erhvervsdrivende har man jo heller ikke nogen chef, som kommer og giver en et klap på skulderen (eller spark i røven), så ønsket om at få sig en bestyrelse eller et advisory board kan også udspringe af et behov for at have nogen at rapportere til – at stå til ansvar overfor.

Bestyrelse

En bestyrelse er den øverste ledelse i en virksomhed. I ApS-er er der intet krav om bestyrelse, men i A/S-virksomheder skal der være en bestyrelse (eller et tilsynsråd) ifølge selskabslovens kapitel 7. Bestyrelsen er – også ifølge selskabsloven – økonomisk ansvarlige, og det er hvert enkelt bestyrelsesmedlems ansvar at sikre sig, at han eller hun får de nødvendige oplysninger fra direktionen, så bestyrelsesmedlemmet kan holde øje med selskabets økonomiske forpligtelser, herunder at virksomheden kan betale alle sine kreditorer.

Bestyrelsen kan ansætte og fyre direktionen, og det giver derfor ingen mening at have en bestyrelse, hvis man ejer 100% af sit anpartsselskab og i øvrigt ikke kunne drømme om at give magt fra sig. Hvis man har et A/S, hvor der ifølge loven skal være en bestyrelse på mindst tre personer, kan man vælge at lave en tantebestyrelse. Men det er selvfølgelig en rigtig dårlig idé: Både af hensyn til “tanterne”, virksomhedens udvikling, direktørens udvikling og samarbejdspartnere, som nok ville opfatte det en smule useriøst, hvis Regnskabsskolens bestyrelse alene bestod af mig, min søster og en af mine sønner.

Det er almindeligt, at man betaler bestyrelsesmedlemmer et honorar, men i mange små virksomheder, vælger bestyrelsesmedlemmerne at deltage, uden at få honorar, alene fordi de synes, at virksomheden virker interessant og kan se muligheder i at støtte dens vækst. Nogle gange betaler man formanden et honorar, fordi han eller hun måske skal lægge en større arbejdsindsats end de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Honorarerne ligger fra næsten ingenting (eller slet ingenting) til mange hundredetusinde kroner årligt. Herudover kan virksomheden overveje at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Det er navnlig relevant, hvis vi taler om en virksomhed, hvor der er en betydelig økonomisk risiko og/eller en situation med en ustabil direktion eller tidligere “lig i lasten” overfor kreditorer mv.

Hvor ofte bestyrelsen mødes og hvordan de arbejder med virksomheden er meget forskelligt. I Regnskabsskolen A/S har vi en professionel bestyrelse med fem medlemmer, og ingen fra direktionen er med i bestyrelsen – selvom vi selvfølgelig er med til møderne. Der er fire møder årligt, og inden mødet sender vi materiale ud til bestyrelsen. Det er dagsorden, økonomipapirer (budgetopfølgning især), samt skriftlig materiale om de emner, der er på dagsordenen. Ca. hvert 2. år har vi en meget gennemgribende strategidiskussion, som udmunder i en 2-årig handlingsplan, og det er den opgave, vi har for os her i efteråret, så jeg er allerede så småt i gang med at tænke over, hvilke emner, der ville relevante at have med dér. I år bliver den store strategidiskussion sat i gang på septembermødet og så regner vi med at holde et 24-timers møde i november, hvor der bliver rykket for alvor.

Tidligere (i 2008 og 2009, hvor vi havde “ikke ubetydelige økonomiske udfordringer” fyldte økonomien og styringen af økonomien meget på møderne, for eksempel fik bestyrelsen debitor- og kreditorlister med i materialet før mødet. Sådan er det ikke længere – vi bruger rigtig megen tid på strategi, og sådan må man regne med, at bestyrelsens rolle og fokusområder ændrer sig, efterhånden som virksomheden udvikler sig.

Advisory board

I modsætning til bestyrelsen, er et advisory board ikke noget lovbestemt. Man kan altså lave et advisory board, hvis det virker som en god idé – uanset virksomhedsform. Boardet kan have forskellige opgaver, det kan for eksempel fungerer “bestyrelsesagtigt” og løse de samme opgaver, som en bestyrelse ville gøre men uden det formelle ansvar. Man kan også forestille sig, at en virksomhedsejer etablerer et advisory board, som fungerer i en bestemt periode med henblik på at hjælpe virksomheden med en specifik problemstilling.

Min virksomhed startede som en personligt ejet virksomhed. I 2007 etablerede jeg et advisory board med 12 deltagere, som fungerede hen over efteråret 2007 og afholdt 3-4 møder. Formålet med boardet var at få fastlagt strategien for det, som nu er blevet til Regnskabsskolen A/S (dvs. først via Anette Sand ApS). Cirka halvdelen af deltagerne fortsatte som bestyrelsesmedlemmer og udgjorde dermed min første bestyrelse.

Et advisory board kan – hvis arbejdet med det foregår professionelt – være en super god måde for en selvstændig erhvervsdrivende at knytte kompetencer og viden til virksomheden, uden formelt at forpligte som en bestyrelse ville gøre. Udgifter i forbindelse med advisory boardet, herunder rejseudgifter, bespisning mv., er fradragsberettigede uanset om medlemmerne får løn eller ej for deres deltagelse under forudsætning af, at hele håndteringen er forretningsmæssig, herunder at der er mødeindkaldelser, dagordener, referater mv. Det er altså ikke et “fradrag-smuthul” for venindearrangementer, men en almindelig driftsomkostning (betragt board-medlemmerne som ulønnet arbejdskraft).

Under alle omstændigheder gælder det om at vælge nogle medlemmer – til både bestyrelse og advisory board – som ikke snakker dig efter munden men både kan og vil byde ind med konstruktiv kritik, med- og modspil og det netværk, som hver eneste person har med sig som en stærk ressource.

 

 

Kommentarer { 1 }

Budget, budgetopfølgning, ledelsesrapport – få det lavet!

Måske især i disse for vort land så vanskelige tider, kan selvstændige og måske navnlig nye selvstændige, altså iværksættere, skyde sig selv i foden ved ikke at have styr på budgettet. Og navnlig: Budgetopfølgningen.

Men: Ingen budgetopfølgning uden et budget, så det er der, du skal starte: Lav et budget for, hvordan du mener udviklingen skal være i din virksomhed i den kommende periode, f.eks. det næste års tid (eller mere). Delt op pr. måned eller – hvis det er en mikro lille virksomhed – pr. kvartal.  Du behøver ikke at gå i detaljer med de forventede prisstigninger inden for telefoni eller læse elselskabernes rapporter om den forventede udvikling på energipriserne – det er i orden at arbejde i hovedtal, altså overskrifter.

Overskrifterne skal så passe sammen med din resultatopgørelse – det vil sige, at du skal stille tallene op i samme rækkefølge, som de står i resulatopgørelsen. Du skal mindst kunne sammenligne:

Omsætning
– Vareforbrug (og andre variable omkostninger, f.eks. køb af fremmed arbejdskraft)
= Dækningsbidrag
– Personaleomkostninger
– Reklameudgifter (hvis de udgør en væsentlig del af udgiftsbudgettet)
– Øvrige faste omkostninger (udspecificer de vigtigste)
= Resultat før renter og afskrivninger

Budgetkontrollen går ud på  at sammenligne budgettet med det realiserede. Kun på den måde kan du finde ud af, om tingene går, som de skal eller ikke.

Hvis du er ansvarlig leder eller med i bestyrelsen i en virksomhed og dermed har et økonomisk ansvar, har du, ud over den løbende budgetopfølgning, også brug for følgende oplysninger, navnlig hvis virksomheden ikke ser ud til at være inde i en rigtig god gænge, økonomisk set:

Debitor- og kreditoroversigt (gerne aldersopdelt)
Oversigt over et eventuelt varelagers størrelse
Likviditeten
Gæld til det offentlige – og om noget af det er forfaldent
Hvis ordreproducerende: Ordrebogen

Det er nemlig ikke kun svigtende omsætning, der kan koste virksomheden livet. Måske lige så ofte skyldes det ændrede priser på råvarer, nye betingelser hos leverandører eller for store og stigende faste omkostninger. Især det med de faste omkostninger er noget, der rammer virksomheder, som er kommet godt igennem de første par år og er på vej ind i en vækstperiode. Pas på, at din virksomhed ikke bliver en supertanker, det tager alt for lang tid at vende, når målet flytter sig i forhold til dine første antagelser.

Mange virksomheder har det svært i øjeblikket. Vi har stadig mange konkurser. Optimistiske sjæle i virksomhederne rundt omkring kan måske godt se, at der kommer lidt flere rykkere i posten, men trøster sig med, at det nok skal gå: Der er flere gode initiativer eller muligheder på vej. Men kan de realiseres og give et udslag på bundlinjen, før det hele braser sammen som et korthus? Det kan kun den, som har styr på sit regnskab og budget vide.

Just do it.

Kommentarer { 1 }

Ligestilling med skævvridning

Jeg har netop læst i en artikel på Politiken.dk, at det er helt OK at lave en jobdatabase, hvor der kun er adgang for kvinder: Mænd har ingen adgang med deres CV.

Det er angiveligt Ligestillingsnævnet, der har godkendt topkvinder.dk, som Jobindex-sitet hedder. Med den begrundelse, at det ikke hindrer eventuelle arbejdsgiver også at søge andetsteds og dermed få et ansøgerfelt bestående af repræsentanter fra begge køn.

Det falder jo meget godt i tråd med de debatter, der har været i det forgange år om kønskvotiering i bestyrelser osv. 

I Ligebehandlingsloven står der:

§ 6. Det må ikke ved annoncering angives, at der til ansættelse eller erhvervsuddannelse m.v. søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.

Så vi må ikke søge efter en kvinde – men vi må gerne søge i databaser, som kun indeholder kvinder.

At man ikke må udtale sig om køn eller alder betyder jo ikke, at virksomhederne ikke har nogle ideer om, hvem de ønsker ansat. Man må ikke skrive “en yngre medarbejdere” men gerne “en medarbejder med 1-2 års erfaring”. 

Gad vide, om vi må skrive i annoncen:

Efter godkendelse af topkvinder.dk fra Ligestillingsnævnet, vil ansøgere, hvis CV kan rekvireres fra dette site blive foretrukket?

Kommentarer { 0 }